Du är här:
Sammanställning över förändring i eget kapital
                   
    Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav
utan
bestämm-
ande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEUR Aktie-
kapital
Överkurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond för
verkligt
värde
Balanse-
rad vinst
Totalt    
Eget kapital 1.1.2009 336 61 -27 50 764 1 184 15 1 199
                   
Omräkningsdifferenser     21     21   21
Övriga förändringar         1 1   1
Finansiella tillgångar som kan säljas                
  vinst / förlust vid
värdering till verkligt
värde efter skatt
      34   34   34
Kassaflödessäkring                
  vinst / förlust vid
värdering till verkligt
värde efter skatt
      3   3   3
  överförts till
resultaträkningen
med avdrag för
skatter
      12   12 2 14
Totalresultat     21 49 1 71 1 73
Räkenskapsperiodens resultat         389 389 8 396
Räkenskapsperiodens totalresultat     21 49 390 460 9 469
Betalda dividender         -148 -148 -8 -156
Eget kapital 31.12.2009 336 61 -6 99 1 006 1 496 16 1 512
                   
Omräkningsdifferenser     14     14 1 15
Övriga förändringar         2 2 -1 1
Finansiella tillgångar som kan säljas                
  vinst / förlust vid
värdering till verkligt
värde efter skatt
      30   30   30
  överförts till
resultaträkningen
med avdrag för
skatter
      -110   -110   -110
Kassaflödessäkring                
  vinst / förlust vid
värdering till verkligt
värde efter skatt
      6   6   6
  överförts till
resultaträkningen
med avdrag för
skatter
      -13   -13   -12
Totalresultat     14 -87 2 -72 1 -71
Räkenskapsperiodens resultat         386 386 11 397
Räkenskapsperiodens totalresultat     14 -87 387 314 12 326
Betalda dividender         -173 -173 -2 -175
Eget kapital 31.12.2010 336 61 8 12 1 221 1 638 26 1 664
                   
Tilläggsuppgifter gällande aktiekapital finns i not 22 och värdeförändringsfond i not 23.