Du är här:
9. Inkomstskatter
       
MEUR 2010 2009
Inkomstskatter    
  under räkenskapsperioden -169 -174
  under tidigare räkenskapsperioder -11 -7
Förändring i uppskjutna skatter 28 20
Totalt -151 -161
       
Resultat före skatter 548 558
       
Skatter beräknade med moderbolagets skatteprocent (26%) -143 -145
Effekt av förändringar i skattesats   1
Effekten av förändring i skattesatser hos dotterbolagen -2 1
Effekt av skattefria inkomster och ej avdragsgilla kostnader -7 -6
Utnyttjade oredovisade förlustavdrag 22 5
Outnyttjade förlustavdrag för redovisningsperioden -10 -2
Övriga skatter -12 -10
Övriga periodiseringsavvikelser 10 2
Inkomstskatt för tidigare räkenskapsperioder -11 -7
Skatt i koncernens resultaträkning -151 -161