Du är här:
23. Fond för verkligt värde
       
MEUR Kassaflödes-säkring Finansiella tillgångar som kan säljas Totalt
Skillnaden mellan verkligt värde och bokvärde 1.1.2009   63 63
Uppskjuten skatteskuld/-fordran 4 -16 -12
Fond för verkligt värde 1.1.2009 4 47 50
Redovisats i resultaträkningen efter skatt 12   12
Förändring i verkligt värde 3 46 49
Uppskjuten skatteskuld/-fordran   -12 -12
Fond för verkligt värde 31.12.2009 19 80 99
Redovisats i resultaträkningen efter skatt -13 -110 -123
Förändring i verkligt värde 9 40 49
Uppskjuten skatteskuld/-fordran -3 -11 -14
Fond för verkligt värde 31.12.2010 12   12