Du är här:
11. Övriga totalresultat
               
MEUR       2010   2009
Omräkningsdifferens       17   18
Finansiella tillgångar som kan säljas            
  Vinst (förlust) som uppstått under perioden     40   46  
  Justeringar för belopp som överförts till säkringarnas ursprungliga belopp     -149 -108   46
Kassaflödessäkring            
  Vinst (förlust) som uppstått under perioden     11   3  
  Justeringar för belopp som överförts till säkringarnas ursprungliga belopp     -18 -7 23 26
Andel av övrigt totalresultat i intresse- och samföretag           1
Övriga intäkter/kostnader       1    
Inkomstskatt som hänför sig till periodens övriga totalresultat       26   -19
Övriga totalresultat       -71   73
               
               
Skatteeffekter i totalresultatet
               
        2010     2009
MEUR Belopp
före
skatt
Skatt Netto
efter
skatt
Belopp
före
skatt
Skatt Netto
efter
skatt
Omräkningsdifferens 17   17 18   18
Finansiella tillgångar som kan säljas -108 28 -80 46 -12 34
Kassaflödessäkring -7 -2 -9 26 -7 20
Andel av övrigt totalresultat i intresse- och samföretag       1   1
Övriga intäkter/kostnader 1   1      
Övriga totalresultat -97 26 -71 91 -19 73