Du är här:

Noter till koncernbokslutet

1. Segmentinformation
             
Koncernens verksamhet består av ett affärsområde, Power-affärsområdena. Power-affärsområdena verkar inom två marknadssegment, Ship Power och Power Plants. De båda marknadssegmenten är nära bundna till varandra och erbjuder kunderna tillämpningar och service på en och samma basprodukt. Huvudprodukter för båda marknadssegmenten är diesel- och gasmotorer samt tillhörande service.
             
Planeringen av dessa motorer och forskningen i anslutning till dem samt motorproduktionen sker i samma forskningscenter och fabriker, och produktionsprocessen är gemensam för båda marknaderna. Också distributionen och servicen av produkterna sker via samma dotterbolag inom koncernen. Kapacitetskostnaden kan inte direkt hänföras till marknadssegmenten. Denna kostnad är avsevärd och varierar periodvis och kan inte allokeras på ett tillförlitligt sätt. Båda marknadssegmentens kunder är kapitalintensiva och opererar globalt. Utvecklingen av marknaden är starkt bunden till den globala ekonomiska utvecklingen.
             
Som geografisk information rapporteras Finland, övriga Europa, Asien, Amerika och övriga världsdelar. Omsättningen anges enligt kundens hemland medan anläggningstillgångar anges enligt var de uppkommit i den geografiska informationen.
             
Geografisk information
2010            
MEUR Finland Övriga Europa Asien Amerika Övriga Totalt
Omsättning 26 1 239 1 754 1 034 499 4 553
Anläggningstillgångar* 256 879 122 47 8 1 311
             
             
2009            
MEUR Finland Övriga Europa Asien Amerika Övriga Totalt
Omsättning 37 1 618 1 937 1 176 493 5 260
Anläggningstillgångar* 273 856 113 45 6 1 293
             
* Anläggningstillgångar för det här ändamålet består av goodwill, immateriella och materiella tillgångar, förvaltningsfastigheter och innehav i intresse- och samföretag.
             
Affärsverksamhetsinformation
             
Ledningens interna rapportering följer upp hur verksamheten utvecklas baserat på de marknadsbaserade affärsområdena. Rapporteringen stöder upprättandet av målen och budgetuppföljningen och är därmed ett verktyg för ledningen och inte en egentlig extern ekonomisk mätare.
             
Wärtsiläs högsta operativa beslutsfattare (CODM, Chief Operating Decision Maker enligt IFRS 8) är koncernchefen med direktionen och i vissa fall även styrelsen som stöd. Koncernchefen utvärderar koncernens ekonomiska situation och hur den utvecklas som en helhet och inte baserat på affärsområdenas resultat. Eftersom bolagets integrationsnivå är hög, ger de resultatsiffror som affärsområdena rapporterar inte en korrekt bild av deras ekonomiska läge och utveckling. Siffrorna anses också ha ett begränsat värde för externa läsare bl.a. på grund av den svaga jämförbarheten.
             
Baserat på ovan presenterade grunder kan Wärtsiläs affärsverksamhet inte uppdelas i enskilda operativa segment med separat rapportering.
             
Under räkenskapsperioden 1.1.-31.12.2010 och 1.1.-31.12.2009 hade Wärtsilä inte några enskilda betydande kunder eller länder enligt definitionen i IFRS 8.
             
Omsättning            
             
MEUR 2010 2009        
Ship Power 1 201 1 767        
Power Plants 1 525 1 645        
Services 1 823 1 830        
Övriga 4 17        
Totalt 4 553 5 260