Du är här:
Koncernens resultaträkning
               
MEUR Not 2010 % 2009 %
               
Omsättning 1, 3 4 553 100,0 5 260 100,0
Förändring av lager av färdiga varor och varor i arbete     -164   98  
Tillverkning för eget bruk     2   1  
Övriga intäkter   4 52   50  
               
Material och tjänster   5 -2 372   -3 183  
Kostnader för ersättningar till anställda   6 -948   -910  
Avskrivningar och nedskrivningar   7 -116   -165  
Övriga kostnader     -601   -564  
Resultatandel i intresse- och samföretag   14 5   6  
               
Rörelseresultat     412 9,1 592 11,2
               
Dividendintäkter   8 7   6  
Ränteintäkter   8 6   4  
Övriga finansiella intäkter   8 12   12  
Räntekostnader   8 -18   -21  
Övriga finansiella kostnader   8 -20   -35  
Nettovinst från finansiella tillgångar som kan säljas   15 149      
               
Resultat före skatter     548   558  
               
Inkomstskatter   9 -151   -161  
               
Räkenskapsperiodens resultat     397 8,7 396 7,5
               
Fördelning:            
Moderbolagets aktieägare   10 386   389  
Innehav utan bestämmande inflytande     11   8  
        397   396  
               
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare:            
Resultat per aktie (före/efter utspädning), euro     3,91   3,94  
               
               
Rapport över totalresultat   11        
               
Räkenskapsperiodens resultat     397   396  
Övriga totalresultat efter skatter:            
Omräkningsdifferenser     17   18  
Finansiella tillgångar som kan säljas            
  värdering till verkligt värde     30   34  
  överförts till resultaträkningen     -110      
Kassaflödessäkring     -9   20  
Andel av övrigt totalresultat i intresse-
och samföretag
        1  
Övriga intäkter/kostnader     1      
Övrigt totalresultat     -71   73  
               
Räkenskapsperiodens totalresultat     326   469  
               
Fördelning av totalresultat:            
Moderbolagets aktieägare     313   460  
Innehav utan bestämmande inflytande     13   9  
        326   469