Du är här:
Koncernens kassaflödesanalys
     
MEUR 2010 2009
     
Rörelseverksamhetens kassaflöde:    
Resultat före skatter 548 558
Justeringar:    
Avskrivningar och nedskrivningar 116 165
Finansiella intäkter och kostnader 13 34
Realisationsvinster och -förluster på anläggningstillgångar och övriga korrektivposter -147 -7
Resultatandel i intresseföretag -5 -6
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 526 743
     
Förändring av rörelsekapital:    
Räntefria fordringar, ökning (-) / minskning (+) 132 114
Varor i lager, ökning (-) / minskning (+) 379 66
Räntefria skulder, ökning (+) / minskning (-) -141 -358
Förändring av rörelsekapital 370 -179
     
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 896 564
     
Finansiella poster och skatter:    
Ränte- och finansiella intäkter 11 15
Ränte- och finansiella kostnader -72 -72
Inkomstskatter -173 -158
Finansiella poster och skatter -233 -215
     
Rörelseverksamhetens kassaflöde 663 349
     
Investeringarnas kassaflöde:    
Investeringar i aktier och företagsförvärv -6 -16
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -92 -136
Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar 9 3
Överlåtelseinkomster från finansiella tillgångar som kan säljas 173 -21
Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) och övriga förändringar -13 -1
Erhållna dividender 8 8
Investeringarnas kassaflöde 79 -163
     
Kassaflöde efter investeringar 742 187
     
Finansieringens kassaflöde:    
Upptagna långfristiga lån 37 263
Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar -78 -109
Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) 2 3
Kortfristiga lån, ökning (+) / minskning (-) -2 -141
Betalda dividender -175 -156
Finansieringens kassaflöde -216 -140
     
Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) 525 47
     
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 244 197
Kursdifferenser 7  
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut 776 244