Du är här:
Koncernens balansräkning, tillgångar  
             
MEUR Not 31.12.2010 % 31.12.2009 %
             
Anläggningstillgångar            
Goodwill   12 574   558  
Immateriella tillgångar   12 205   222  
Materiella tillgångar   13 455   449  
Förvaltningsfastigheter   13 11   9  
Innehav i intresse- och samföretag   14 65   56  
Finansiella tillgångar som kan säljas 15 , 17 18   151  
Räntebärande placeringar   17 16   2  
Uppskjuten skattefordran   20 122   88  
Kundfordningar   17     2  
Övriga fordringar   18 16   12  
      1 483 31,6 1 548 33,2
             
Omsättningstillgångar            
Varor i lager   16 1 244   1 577  
Räntebärande fordringar   17 1   4  
Kundfordringar   17 860   1 028  
Skattefordringar     26   10  
Övriga fordringar   18 305   244  
Likvida medel   19 776   244  
      3 213 68,4 3 108 66,8
             
Tillgångar totalt     4 696 100,0 4 655 100,0
             
             
Koncernens balansräkning, eget kapital och skulder
             
MEUR Not 31.12.2010 % 31.12.2009 %
             
Eget kapital            
Aktiekapital   22 336   336  
Överkursfond   22 61   61  
Omräkningsdifferens     8   -6  
Fond för verkligt värde   23 12   99  
Balanserad vinst     1 221   1 006  
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare     1 638 34,9 1 496 32,1
             
             
Innehav utan bestämmande inflytande     26 0,6 16 0,3
Eget kapital totalt     1 664 35,4 1 512 32,5
             
Skulder            
             
Långfristiga skulder            
Räntebärande lån 17, 25 572   591  
Uppskjuten skatteskuld   20 70   93  
Pensionsförpliktelser   21 40   46  
Avsättningar   24 45   24  
Erhållna förskott     104   187  
Övriga skulder 17 , 26     1  
      831 17,7 941 20,2
Kortfristiga skulder            
Räntebärande lån 17 , 25 56   73  
Avsättningar   24 233   181  
Erhållna förskott     511   691  
Skulder till leverantörer 17 , 25 366   299  
Skatteskulder     105   75  
Övriga skulder 16 , 25 929   883  
      2 201 46,9 2 202 47,3
             
Skulder totalt     3 032 64,6 3 143 67,5
             
Eget kapital och skulder totalt     4 696 100,0 4 655 100,0