Du är här:
Formler för nyckeltal  
   
   
Avkastning på sysselsatt kapital (ROI)  
resultat före skatter + räntekostnader och övriga finansiella kostnader x 100
eget kapital och skulder – räntefria skulder – avsättningar, i medeltal under perioden
   
Avkastning på eget kapital (ROE)  
räkenskapsperiodens resultat x 100
eget kapital, i medeltal under perioden
   
Räntebidrag  
resultat före skatter + avskrivningar + räntekostnader och övriga finansiella kostnader  
räntekostnader och övriga finansiella kostnader  
   
Soliditet  
eget kapital x 100
eget kapital och skulder totalt – erhållna förskott
   
Skuldsättningsgrad  
räntebärande skulder – likvida medel  
eget kapital  
   
Resultat per aktie (EPS)  
räkenskapsperiodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare  
justerat antal aktier i medeltal under räkenskapsperioden  
   
Eget kapital per aktie  
eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare  
justerat antal aktier i slutet av räkenskapsperioden  
   
Dividend per aktie  
dividend till aktieägare  
justerat antal aktier i slutet av räkenskapsperioden  
   
Dividend per resultat  
dividend per aktie x 100
resultat per aktie (EPS)
   
Direktavkastning  
dividend per aktie x 100
justerad börskurs i slutet av räkenskapsperioden
   
P/E-tal  
justerad börskurs i slutet av räkenskapsperioden  
resultat per aktie (EPS)  
   
P/BV-tal  
justerad börskurs i slutet av räkenskapsperioden  
eget kapital per aktie  
   
Engångsposter  
relaterade till omstruktureringsåtgärder