Du är här:
Femårsöversikt
               
               
MEUR   2010 2009 2008 2007 2006
               
Omsättning   4 553 5 260 4 612 3 763 3 190
  utanför Finland % 99,4 99,3 98,1 98,2 98,5
Export från Finland   2 584 3 114 2 574 2 017 1 726
Personal i medeltal   18 000 18 830 17 623 15 337 13 264
  i Finland   3 326 3 506 3 378 3 010 2 641
Orderstock   3 795 4 491 6 883 6 308 4 439
               
Ur resultaträkningen            
Avskrivningar och nedskrivningar   116 165 99 78 72
Resultatandel i intresse- och samföretag*   5 6 - 1 1
Rörelseresultat före engångsposter   487 638 525 380 263
  i procent av omsättningen % 10,7 12,1 11,4 10,1 8,2
Rörelseresultat   412 592 525 380 263
  i procent av omsättningen % 9,1 11,2 11,4 10,1 8,2
Finansiella intäkter och kostnader   -13 -34 -9 -8 -7
  i procent av omsättningen % -0,3 -0,6 -0,2 -0,2 -0,2
Nettovinst från finansiella tillgångar som kan säljas   149 - - - 124
Resultatandel i intresseföretag, Ovako*   - - - - 67
Resultat före skatter   548 558 516 372 447
  i procent av omsättningen % 12,0 10,6 11,2 9,9 14,0
Räkenskapsperiodens resultat   397 396 389 265 353
  i procent av omsättningen % 8,7 7,5 8,4 7,1 11,1
               
Ur balansräkningen            
Anläggningstillgångar   1 483 1 548 1 498 1 283 1 233
Omsättningstillgångar   3 213 3 108 3 245 2 466 1 955
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare   1 638 1 496 1 184 1 315 1 217
Innehav utan bestämmande inflytande   26 16 15 10 13
Räntebärande skulder   628 664 664 283 270
Räntefria skulder   2 404 2 479 2 880 2 141 1 687
Eget kapital och skulder totalt   4 696 4 655 4 743 3 749 3 188
Bruttoinvesteringar   98 152 366 231 193
  i procent av omsättningen % 2,2 2,9 7,9 6,1 6,1
Forsknings- och utvecklingskostnader   141 141 121 122 85
  i procent av omsättningen % 3,1 2,7 2,6 3,2 2,7
Dividendutdelning   173** 173 148 216 167
  Extradividend   99** - - 192 -
Dividender totalt   271 173 148 408 167
               
Nyckeltal            
Resultat/aktie ( EPS ) EUR 3,91 3,94 3,88 2,74 3,72
Diluterat resultat /aktie EUR 3,91 3,94 3,88 2,73 3,71
Dividend/aktie EUR 2,75** 1,75 1,50 4,25 1,75
Dividend/resultat % 70,3** 44,4 38,7 155,1 47,0
Räntebidrag   18,9 16,4 14,0 13,7 13,1
Avkastning på sysselsatt kapital ( ROI ) % 26,0 29,9 32,4 26,0 31,8
Avkastning på eget kapital ( ROE ) % 25,0 29,2 30,8 20,8 29,5
Soliditet % 40,8 40,0 34,3 45,9 47,0
Nettoskuldsättningsgrad   -0,09 0,28 0,39 -0,01 0,07
Eget kapital /aktie EUR 16,61 15,17 12,01 13,70 12,74
               
* Resultatandelen i intresseföretag har flyttats ovanför rörelseresultatet, exklusive Oy Ovako Ab.
** Styrelsens förslag. Nyckeltalen beräknade på total dividend.