Du är här:

Power Plants och hållbar utveckling

Hela världen söker idag efter mer hållbara lösningar för energiinfrastrukturen. Denna utveckling styrs av klimatpolitiken, energisäkerheten och ekonomiska faktorer. Kolintensiva energikällor ersätts med bränslen med låga kolutsläpp såsom naturgas och förnybara lösningar. En minskad energiförbrukning och förbättrad effektivitet främjas även genom tvingande lagstiftning på alla nivåer.

Wärtsiläs energilösningar erbjuder en unik kombination av flexibilitet, hög verkningsgrad och låga utsläpp. Olika slags bränslen, inklusive biobränslen kan användas effektivt, vilket bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser. Wärtsiläs flexibla lösningar möjliggör utvecklingen av en tillförlitlig energiinfrastruktur, där de flesta hållbara egenskaperna redan är kända.

Effektivitetsutveckling

Vi strävar fortlöpande efter att förbättra det nuvarande utbudet av motorer och utvecklar nya motorkoncept för framtiden. Som kraftverkstillverkare utvecklar vi våra kraftverk parallellt med motorerna. Detta gör det möjligt för oss att optimera både prestandan och tillförlitligheten hos vårt utbud av kraftverk. Vi erbjuder en hög verkningsgrad och lösningar med enkelt omlopp, och vi fokuserar på att förbättra effektiviteten ytterligare genom användningen av t.ex. kombicykellösningar. Ett kraftverks nettoverkningsgrad kan förbättras ytterligare genom kraftverksdesign och optimering av den interna kraftförbrukningen. Sådana lösningar minimerar inte bara bränsle- och vattenförbrukningen utan också utsläppen per energienhet, vilket ger stora miljöfördelar.

Flexibilitet

Flexibilitet är en huvudegenskap hos Wärtsiläs kraftverkslösningar. Eftersom våra produkter i hög grad är modulbaserade är det lätt för kunderna att konstruera ett kraftverk med optimal storlek och senare utvidga det för att uppfylla framtida behov. Bränsleflexibilitet erbjuder flera fördelar för våra kunder genom att sänka energiproduktionskostnaderna med hjälp av billiga bränslen, minimera CO2-utsläpp och möjliggöra byte av bränsle.

Den unika operativa flexibiliteten hos våra produkter omfattar:

  • Snabba starter och stopp vid kraftverken 
  • Höga belastningshastigheter
  • Hög verkningsgrad med delbelastning
  • Brett belastningsintervall

Kraftverkets driftskostnader påverkas inte av ofta förekommande starter och stopp. Detta är en unik egenskap som ingen annan konkurrerande teknik kan erbjuda.

Mot ett optimalt hållbart kraftsystem

Framtidens kraftgenereringssystem kommer att omfatta en stor del vindkraftskapacitet. Sådan kapacitet är icke-reglerbar och varierande, vilket skapar möjligheter för andra kraftenheter att balansera systemet. Wärtsilä befinner sig i en god ställning för att bemöta detta behov eftersom den operativa flexibiliteten hos våra produkter gör det lätt att anpassa dem till elnätets behov.

Utsläppsreduktion

Wärtsilä fäster stor vikt vid utvecklingen av olika flexibla utsläppsreduktionstekniker. Eftersom utsläppskraven och de använda bränslena varierar mycket behövs ett omfattande produktsortiment för tillhandahållandet av konkurrenskraftiga lösningar.

Lindrandet av klimatförändringens effekter förutsätter en betydande minskning av växthusgaserna (GHG). Vi tror att naturgas kommer att få en större betydelse i framtiden. Därför blir flerbränsleegenskapen hos våra kraftverk en allt viktigare konkurrensfördel, eftersom den möjliggör drift med alla flytande och gasformiga biobränslen som kan bli tillgängliga i större omfattning. Wärtsilä fokuserar på utvecklingen av decentraliserade energilösningar med lägre GHG-utsläpp.

Tekniker för utsläppsreduktion

Utsläpps-
komponent
TeknikPrincipNyttaTypisk
användning
Reduktion av partikelutsläpp Byte till bättre bränslekvalitet
(aska/svavel)
Användning av bränslen med lägre ask- och svavelhalt minskar partikelutsläppen vid förbränningen. Bränslespecifik Dieselmotor/
tjockolja
  Elfilter Partiklarna laddas med elektrisk ström i elfiltret och de laddade partiklarna samlas på utfällningsplåtarna i filtret. Som restprodukt uppstår en liten mängd flygaska. Bränslekvaliteten inverkar på slutresultatet. Partikelhalten i gaserna från filtret är normalt 20-50 mg/nm3 (15% O2). Dieselmotor/
tjockolja
Reduktion av NOx-utsläpp WetPac - H (fuktreglering) Förbränningsluften fuktas genom att spruta in vatten i den. Således sjunker förbränningstemperaturen, vilket reducerar kväveoxidutsläppen. Behovet av insprutningsvatten bestäms på basis av luftfuktigheten, vilket minimerar vattenförbrukningen. Utsläppen minskar normalt med ca 15-20% med lägsta luftfuktighet. Dieselmotor
  SCR (Selective Catalytic Reduction) Kväveoxiderna (NOx) reduceras med ammoniak eller urea till kväve (N2) och vattenånga (H2O) på katalytens yta vid en lämplig temperatur. Mängden oförbrukad ammoniak i rökgaserna kan hållas nere med en optimal processtyrning. Avskiljningsgrad 80-90%. Större avskiljningsgrader kan uppnås men de är inte konstnadseffektiva. Diesel- eller gasmotor
Reduktion av SO2 -utsläpp Bränsle med lägre svavelhalt Bränslets svavelhalt är direkt jämförbar med de resulterande svaveldioxidutsläppen.  Bränslespecifik Dieselmotor/
tjockolja
  NaOH FGD (Flue Gas Desulphurisation) Svaveldioxid avlägsnar ur rökgaserna i ett tvättorn. Natriumhydroxid används för att neutralisera tvättlösningen. Anläggningens restprodukter består av avloppsvatten som kräver hantering. Typisk avskiljningsgrad för SO2 är ca 90%. Dieselmotor/ lågsvavlig tjockolja
  Kalksten FGD
(Flue Gas Desulphurisation)
En kalkstensskrubber bygger på ett vått tvättorn, där svaveldioxid absorberas från rökgaserna. Restprodukten är gips vars slutplacering måste utredas. Typisk avskiljningsgrad för SO2 är ca 80-90%. Dieselmotor/ högsvavlig tjockolja
Reduktion av CO-utsläpp Oxidationskatalysator Kolmonoxiden oxideras på katalytens yta till koldioxid med hjälp av syret i rökgaserna. Beroende på mängden katalyt är reduktionseffekten ca 30-90%. Gasmotorer
Reduktion av kolväten Oxidationskatalysator Kolväten oxideras på katalytens yta till koldioxid och vattenånga med hjälp av syret i rökgaserna. Reduktionseffekten beror på både katalyten och ifrågavarande kolväten. Gasmotorer

 Övervakning av utsläpp

Utsläpps-
komponent
TeknikPrincipNyttaTypisk användning
Uppföljning av gasformiga utsläpp Sekundärmetod bränsle- och process-
parametrar
Sekundärmetoden bygger på regelbunda rökgasmätningar samt på en systematisk uppföljning och rapportering av vissa process- och bränsleparametrar. Tillförlitliga mätningar, kräver inte omfattande know-how vid anläggningen, passar olika marknadsområden. Dieselmotor
- vanligen
t. ex.
SO2-utsläpp
  Kontinuerlig
mätning av utsläpp (CEMS / AMS)
Med hjälp av den automatiska anordningen kan man kontinuerligt följa upp utsläppsnivåerna. Driften och underhållet av anordningarna kräver kompetens av personalen. En viss osäkerhet kan anknyta till rapporteringsresultaten om den förutsatta kompetensen saknas. Den verkliga utsläppsnivån mäts kontinuerligt och eventuella överskridningar registreras automatiskt. Diesel- eller
gasmotor -
vanligen t.ex.
NOx-utsläpp
Uppföljning av partikelutsläpp Sekundärmetod bränsle- och process-
parametrar
Sekundärmetoden bygger på regelbundna partikelmätningar samt på en systematisk uppföljning och rapportering av vissa process- och bränsleparametrar. Tillförlitliga mätningar, kräver inte omfattande
know-how vid
anläggningen, passar olika
marknadsområden.
Dieselmotor
  Kontinuerlig
mätning
av utsläpp
Kontinuerlig mätning av partikelutsläpp baserar sig vanligtvis på sekundära mätningar av t.ex. opacitet eller ljusdiffusion med hjälp av analysatorer. Genom kalibrering baserad på referensmätningar erhålls en korrelation till de parametrar som skall mätas. Då bränslet och belastningen varierar är mätningen inte alltid tillförlitlig. Den skenbara utsläppsnivån bestäms kontinuerligt och eventuella överskridningar registreras automatiskt. Dieselmotor

Iakttagande av bestämmelser

Wärtsiläs moderna gasmotorteknologi gör det möjligt att iaktta miljökraven runt om i världen. År 2010 levererade Wärtsilä till exempel ett flerbränslekraftverk på över 165 MW som uppfyller alla lokala miljökrav till Kalifornien. Miljökraven i Kalifornien anses i dag vara de strängaste i världen.

Med hjälp av primära förbränningstekniker konstrueras Wärtsiläs oljedrivna kraftverk så att de uppfyller Världsbankens riktlinjer för utsläppsnivåer och vid behov luftkvalitetskraven, nationell lagstiftning eller projektspecifika krav. Dessa riktlinjer har fått större spridning bland kärnkraftsprojekt runt om i världen eftersom allt fler finansiella institutioner och exportkreditinstanser har förbundit sig att följa dem.

Vi söker aktivt, utvecklar och levererar bättre, modernare och hållbarare lösningar. Vi stöder våra kunder genom att ge dem råd för hur de ska utveckla sina system och kraftverksportföljer för att uppfylla framtida krav och normer.