Du är här:

Power Plants marknadsutveckling

Aktiviteten på kraftverksmarknaderna fortsatt god under år 2010

Den finansiella krisen, som lett till uppskjutningar av investeringar, lättade under 2010 och marknadsaktiviteten inom Power Plants låg på en god nivå hela året. Industriproduktionen ökar på de flesta tillväxtmarknader, vilket i kombination med befolkningsökningen och den förbättrade levnadsstandarden ökar efterfrågan på kraftförsörjningen. Det installerade vindkraftsbeståndet har också ökat, vilket skapar ett behov av flexibel kraftgenerering. Finanskrisen ledde till uppskjutningar av investeringar i kraftförsörjning 2009, och detta skapar nu efterfrågan på flera marknader.

Kraftverksmarknadens översikt

När energiförbrukningen stiger ökar efterfrågan på både ny kraftgenereringsutrustning och på utrustning som ersätter äldre kapacitet. Idag uppgår den totala installerade kraftgenereringskapaciteten till ca 4.700 GW, av vilket över hälften finns i OECD-länder. I framtiden förväntas tillväxten vara kraftigare i icke-OECD-länder på grund av industrialiseringen och den höjda levnadsstandarden. Största delen av Wärtsilä Power Plants beställningar kommer från tillväxtmarknaderna. På tillväxtmarknaderna liksom i perifera områden har tjockolja (HFO) dominerat kraftverksmarknaden men efterfrågan på gasdrivna kraftverk ökar i takt med utbyggnaden av gasnätet. OECD-länder har fokuserat på utvecklingen av vindkraft och en ökad användning av naturgas med målsättningen att minska användningen av äldre kolkraftverk. I USA har introduktionen av skiffergas varit snabb, vilket har gjort gaspriserna mycket konkurrenskraftiga. Wärtsiläs gasmotorportfölj är den mest täckande på marknaden inom sitt kraftområde.

Power Plants marknadsposition

Wärtsiläs målmarknad är ca 15.000 MW och Wärtsiläs årliga leveransvolymer uppgår till ca 2.500-3.000 MW. Utvecklingen på marknaden för tjockoljedrivna kraftverk, av vilken Wärtsilä har en över 50%:s marknadsandel, är rätt stabil medan marknaden för gasdrivna kraftverk växer. Wärtsiläs andel av marknaden för kraftverk drivna av gasmotorer är över 60%. Wärtsilä stärker fortlöpande sin ställning på denna marknad genom att erövra marknadsandelar av andra teknologier och har för närvarande en 14%:s andel av marknaden för gasdrivna kraftverk då man inkluderar såväl gasmotorer som gasturbiner.