Du är här:

Wärtsilä Power Plants
En ledande leverantör av flexibla kraftverk

Wärtsilä Power Plants erbjuder överlägset värde för sina kunder genom decentraliserade, flexibla, effektiva och miljömässigt avancerade kraftverkslösningar. Wärtsiläs teknologi möjliggör en global övergång till en mer hållbar och modern energiinfrastruktur. Våra lösningar är modulbaserade, beprövade och testade kraftverk.

Våra energilösningar erbjuder en unik kombination av:

  • Energieffektivitet
  • Bränsleflexibilitet
  • Operativ flexibilitet

Vi erbjuder våra kunder konkurrenskraftiga och tillförlitliga lösningar med en hög verkningsgrad. Våra kraftverksmotorer kan drivas med flytande bränslen, flera olika gaser och förnybara bränslen. De flesta av våra produkter har flerbränsleegenskaper och alla produkter kan konverteras från drift med ett bränsle till ett annat. Därtill möjliggör våra produkters operativa flexibilitet en hög systemeffektivitet, flexibel drift med varierande belastning, låg vattenförbrukning och möjlighet att konstruera kraftverken i faser enligt kundens behov. Dessa centrala drag i kombination med vårt kompletta livscykelstöd skapar grunden för Wärtsiläs starka position på kraftverksmarknaden.

Eftersom gas stärker sin potential som framtidens bränsle fokuserar vi på att utveckla konkurrenskraftiga lösningar för gasmarknaden. Detta fokus stöder våra tillväxtambitioner och möjliggör en starkare närvaro på de bredare marknaderna.

Vår verksamhet är indelad i fyra kundsegment

Flexibel baskraft

Wärtsiläs kraftverk för flexibel baskraft levereras främst till u-länder, öar och avlägsna regioner. Den ökande energikonsumtionen på dessa marknader ökar kontinuerligt efterfrågan på nya kraftgenereringslösningar. Wärtsiläs kunder inom detta segment utgörs främst av elverk och självständiga kraftproducenter (IPP). De typiska kundbehoven utgörs av konkurrenskraftiga livscykelkostnader, tillförlitlighet, produktkvalitet av världsklass, bränsle- och driftsflexibilitet samt drifts- och underhållstjänster. Wärtsilä har en stark position som gör det möjligt att bemöta dessa behov. Kraftverk för flexibel baskraft drivs med både flytande bränslen och gas.

Lösningar för stabilisering av elnät och toppbelastning

Wärtsiläs kraftverk för stabilisering av elnät möjliggör en tillväxt av energilösningar som bygger på vind-, sol- och vattenkraft. Vi tillhandahåller dynamiska lösningar för systemstöd, reservkraft, toppbelastning och för regioner där vindkraftskapaciteten växer kraftigt. Kunderna inom detta segment utgörs främst av elverk och självständiga kraftproducenter. Styrkan hos Wärtsiläs produkter är snabba starter, snabbt uppnåelse av full belastning, förmåga att operera effektivt på varierande belastningsnivåer, konkurrenskraftig elgenerering och konkurrenskraftiga kapacitetskostnader samt dygnet runt service. Stabilisering av elnät och kraftverk för toppbelastning drivs främst med gas.

Industriell självgenerering

Wärtsilä erbjuder industriella tillverkare kraftverkslösningar för självgenerering till exempel inom cement-, gruv- och textilindustrin. Kunderna är huvudsakligen privata företag som fokuserar på tillförlitlighet, sänkta energikostnader och självständighet från elnätet i beslutsfattandet. Beroende på tillgången till bränsle drivs kraftverken inom detta segment med gas eller flytande bränslen.

Lösningar för olje- och gasindustrin

Wärtsilä erbjuder motorer för mekanisk drift, gaskompressorstationer, fältkraft och pumpstationer för olje- och gasindustrin. Typiska kundbehov är maximal driftstid, tillförlitlighet, långsiktigt tekniskt stöd och dygnet runt service. De lösningar som vi erbjuder drivs med naturgas, gaser från oljeproduktion (s.k. associated gases) eller råolja.