Tilinpäätös 2010

Viisivuotiskatsaus
               
MEUR   2010 2009 2008 2007 2006
               
Liikevaihto   4 553 5 260 4 612 3 763 3 190
  josta Suomen ulkopuolella % 99,4 99,3 98,1 98,2 98,5
Vienti Suomesta   2 584 3 114 2 574 2 017 1 726
Henkilöstö keskimäärin   18 000 18 830 17 623 15 337 13 264
  josta Suomessa   3 326 3 506 3 378 3 010 2 641
Tilauskanta   3 795 4 491 6 883 6 308 4 439
               
Tietoja tuloslaskelmasta            
Poistot ja arvonalentumiset   116 165 99 78 72
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista*   5 6 - 1 1
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä   487 638 525 380 263
  prosentteina liikevaihdosta % 10,7 12,1 11,4 10,1 8,2
Liiketulos   412 592 525 380 263
  prosentteina liikevaihdosta % 9,1 11,2 11,4 10,1 8,2
Rahoitustuotot ja -kulut   -13 -34 -9 -8 -7
  prosentteina liikevaihdosta % -0,3 -0,6 -0,2 -0,2 -0,2
Nettovoitot myytävissä olevista
rahoitusvaroista
  149 - - - 124
Osuus osakkuusyritysten tuloksista; Ovako*   - - - - 67
Tulos ennen veroja   548 558 516 372 447
  prosentteina liikevaihdosta % 12,0 10,6 11,2 9,9 14,0
Tilikauden tulos   397 396 389 265 353
  prosentteina liikevaihdosta % 8,7 7,5 8,4 7,1 11,1
               
Tietoja taseesta            
Pitkäaikaiset varat   1 483 1 548 1 498 1 283 1 233
Lyhytaikaiset varat   3 213 3 108 3 245 2 466 1 955
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   1 638 1 496 1 184 1 315 1 217
Määräysvallattomien omistajien osuus   26 16 15 10 13
Korolliset velat   628 664 664 283 270
Korottomat velat   2 404 2 479 2 880 2 141 1 687
Oma pääoma ja velat yhteensä   4 696 4 655 4 743 3 749 3 188
Bruttoinvestoinnit   98 152 366 231 193
  prosentteina liikevaihdosta % 2,2 2,9 7,9 6,1 6,1
Tutkimus- ja kehitysmenot   141 141 121 122 85
  prosentteina liikevaihdosta % 3,1 2,7 2,6 3,2 2,7
Osingonjako   173** 173 148 216 167
  Ylimääräinen osinko   99** - - 192 -
Osinko yhteensä   271 173 148 408 167
               
Tunnuslukuja            
Tulos/osake ( EPS ) EUR 3,91 3,94 3,88 2,74 3,72
Laimennettu tulos/osake EUR 3,91 3,94 3,88 2,73 3,71
Osinko/osake EUR 2,75** 1,75 1,50 4,25 1,75
Osinko/tulos % 70,3** 44,4 38,7 155,1 47,0
Korkokate   18,9 16,4 14,0 13,7 13,1
Sijoitetun pääoman tuotto ( ROI ) % 26,0 29,9 32,4 26,0 31,8
Oman pääoman tuotto ( ROE ) % 25,0 29,2 30,8 20,8 29,5
Omavaraisuusaste % 40,8 40,0 34,3 45,9 47,0
Velkaantumisaste   -0,09 0,28 0,39 -0,01 0,07
Oma pääoma/osake EUR 16,61 15,17 12,01 13,70 12,74
               
* Osuus osakkuusyritysten tuloksista on siirretty liiketuloksen yläpuolelle pois lukien Oy Ovako Ab.
** Hallituksen esitys. Tunnusluvut on laskettu osingon yhteismäärästä.