Konsernitilinpäätös

Konsernin tuloslaskelma
               
MEUR Liite 2010 % 2009 %
               
Liikevaihto 1, 3 4 553 100,0 5 260 100,0
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen
muutos
    -164   98  
Valmistus omaan käyttöön     2   1  
Liiketoiminnan muut tuotot   4 52   50  
               
Materiaalit ja palvelut   5 -2 372   -3 183  
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut   6 -948   -910  
Poistot ja arvonalentumiset   7 -116   -165  
Liiketoiminnan muut kulut     -601   -564  
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista   14 5   6  
               
Liiketulos     412 9,1 592 11,2
               
Osinkotuotot   8 7   6  
Korkotuotot   8 6   4  
Muut rahoitustuotot   8 12   12  
Korkokulut   8 -18   -21  
Muut rahoituskulut   8 -20   -35  
Nettovoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista   15 149      
               
Tulos ennen veroja     548   558  
               
Tuloverot   9 -151   -161  
               
Tilikauden tulos     397 8,7 396 7,5
               
Jakautuminen:            
Emoyhtiön osakkeenomistajat   10 386   389  
Määräysvallattomat omistajat     11   8  
        397   396  
               
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos:            
Tulos/osake (laimentamaton ja laimennettu), euroa     3,91   3,94  
               
               
Laaja tuloslaskelma   11        
               
Tilikauden tulos     397   396  
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:            
Muuntoerot     17   18  
Myytävissä olevat rahoitusvarat            
  arvonmuutokset     30   34  
  siirretty tuloslaskelmaan     -110      
Rahavirran suojaukset     -9   20  
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten laajan
tuloksen eristä
        1  
Muut tuotot/kulut     1      
Muut laajan tuloksen erät     -71   73  
               
Tilikauden laaja tulos yhteensä     326   469  
               
Laajan tuloksen jakautuminen:            
Emoyhtiön osakkeenomistajat     313   460  
Määräysvallattomat omistajat     13   9  
        326   469