Olet tässä:
Laskelma oman pääoman muutoksista
                   
    Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys-
vallat-
tomien omista-
jien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
MEUR Osake-
pääoma
Yli-
kurssi-
rahasto
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Kerty-
neet
voitto-
varat
Yhteensä    
Oma pääoma 1.1.2009 336 61 -27 50 764 1 184 15 1 199
                   
Muuntoerot     21     21   21
Muut muutokset         1 1   1
Myytävissä olevien rahoitusvarojen                
  arvonmuutokset
verojen jälkeen
      34   34   34
Rahavirran suojaukset                
  arvonmuutokset
verojen jälkeen
      3   3   3
  siirretty
tuloslaskelmaan,
veroilla
vähennettynä
      12   12 2 14
Laajan tuloksen erät     21 49 1 71 1 73
Tilikauden tulos         389 389 8 396
Tilikauden laaja tulos yhteensä     21 49 390 460 9 469
Maksetut osingot         -148 -148 -8 -156
Oma pääoma 31.12.2009 336 61 -6 99 1 006 1 496 16 1 512
                   
Muuntoerot     14     14 1 15
Muut muutokset         2 2 -1 1
Myytävissä olevien rahoitusvarojen                
  arvonmuutokset
verojen jälkeen
      30   30   30
  siirretty
tuloslaskelmaan,
veroilla
vähennettynä
      -110   -110   -110
Rahavirran suojaukset                
  arvonmuutokset
verojen jälkeen
      6   6   6
  siirretty
tuloslaskelmaan,
veroilla
vähennettynä
      -13   -13   -12
Laajan tuloksen erät     14 -87 2 -72 1 -71
Tilikauden tulos         386 386 11 397
Tilikauden laaja tulos yhteensä     14 -87 387 314 12 326
Maksetut osingot         -173 -173 -2 -175
Oma pääoma 31.12.2010 336 61 8 12 1 221 1 638 26 1 664
                   
Lisätietoja osakepääomasta esitetään liitetiedossa 22 ja arvonmuutosrahastosta liitetiedossa 23.