Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

1. Segmentti-informaatio
             
Konsernin liiketoiminta koostuu yhdestä liiketoiminta-alueesta, Power-liiketoiminnasta. Power-liiketoiminta jakaantuu edelleen toisiaan tukeviin Ship Power ja Power Plants -markkinoihin, joilla asiakkaille tarjotaan samaa tuotekonseptia erilaisiin olosuhteisiin sovellettuna. Näiden molempien markkinoiden päätuotteita ovat kaasu- ja dieselmoottorit sekä niiden huoltotoiminta. Markkinasegmentit ovat hyvin riippuvaisia toisistaan.
             
Power-liiketoiminnassa molemmille markkinoille myytävien moottoreiden suunnittelu, niihin liittyvä tutkimus ja moottoreiden tuotanto tapahtuvat samoissa tutkimuskeskuksissa ja tehtaissa. Tuotantoprosessi kumpaakin markkinaa varten on yhteinen, ja myös tuotteiden jakelusta sekä niiden huollosta vastaavat samat konsernin tytäryhtiöt. Kapasiteettikustannuksia ei näin ollen ole mahdollista kohdistaa luotettavalla tavalla eri markkinoille. Nämä kustannukset ovat merkittäviä ja vaihtelevat kausittain. Kummankin markkinan asiakkaat ovat pääomavaltaisia, maailmanlaajuisesti toimivia yrityksiä, ja markkinoiden kehitys on vahvasti sidoksissa globaaliin talouskehitykseen.
             
Maantieteellisenä informaationa raportoidaan Suomi, muu Eurooppa, Aasia, Amerikka ja muut maanosat. Maantieteellinen informaatio määräytyy liikevaihdon osalta asiakkaan kotimaan mukaan sekä pitkäaikaisten varojen osalta sen mukaan, missä ne sijaitsevat.
             
Maantieteellinen informaatio
2010            
MEUR Suomi Muu
Eurooppa
Aasia Amerikka Muut Yhteensä
Liikevaihto 26 1 239 1 754 1 034 499 4 553
Pitkäaikaiset varat* 256 879 122 47 8 1 311
             
             
2009            
MEUR Suomi Muu
Eurooppa
Aasia Amerikka Muut Yhteensä
Liikevaihto 37 1 618 1 937 1 176 493 5 260
Pitkäaikaiset varat* 273 856 113 45 6 1 293
             
* Pitkäaikaiset varat koostuvat liikearvosta, aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä, sijoituskiinteistöistä ja osuuksista osakkuus- ja yhteisyrityksissä.
             
Liiketoiminta-alueellinen informaatio
             
Johdon sisäisellä raportoinnilla seurataan toiminnan kehitystä markkinoihin perustuvien liiketoiminta-alueiden perusteella. Raportointi palvelee tavoitteiden asettamista ja budjetin seurantaa ja on siten johtamisen väline eikä varsinainen ulkoinen taloudellinen mittari.
             
Wärtsilän korkein operatiivinen päätöksentekijä (CODM, Chief Operating Decision Maker IFRS 8:n mukaan) on konsernijohtaja, jota tukee johtokunta ja joissain tapauksissa myös hallitus. Konsernijohtaja arvioi konsernin taloudellista tilaa ja sen kehitystä kokonaisuutena eikä liiketoiminta-alueiden tuloksien perusteella. Koska yhtiön integraatiotaso on korkea, liiketoiminta-alueiden raportoidut tulosluvut eivät anna oikeaa kuvaa niiden taloudellisesta tilasta ja kehityksestä. Niillä katsotaan myös olevan rajallinen arvo ulkoiselle lukijakunnalle mm. huonon vertailtavuuden takia.
             
Tästä johtuen Wärtsilän liiketoimintaa ei voida jakaa erillisiksi raportoiviksi toimintasegmenteiksi.
             
Tilikausilla 1.1.-31.12.2010 ja 1.1.-31.12.2009 Wärtsilällä ei ole ollut IFRS 8:n määritelmän mukaisia yksittäisiä merkittäviä asiakkaita eikä maita.
             
Liikevaihto            
             
MEUR 2010 2009        
Ship Power 1 201 1 767        
Power Plants 1 525 1 645        
Services 1 823 1 830        
Muut 4 17        
Yhteensä 4 553 5 260