Olet tässä:
21. Eläkevelvoitteet
           
MEUR 2010 2009
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen varat 31.12. 12 8
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen velvoitteet 20 20
Muut työsuhteen jälkeiset velvoitteet 36 26
Eläkevelvoitteet yhteensä 31.12. 56 46
           
Eläketurva perustuu kunkin maan lainsäädäntöön ja sopimuksiin. Suomessa eläketurva kuuluu suurimmaksi osaksi TyEL-järjestelmän piiriin. Suurimmat etuuspohjaiset eläkejärjestelmät ovat käytössä Alankomaissa, Sveitsissä ja Britanniassa. Suurin osa etuuspohjaisista eläkejärjestelmistä on eläkesäätiöiden hallussa, ja niiden varat eivät sisälly konsernin varoihin. Tytäryhtiöiden maksut eläkesäätiöille suoritetaan kunkin maan lainsäädännön ja käytännön mukaisesti. Valtuutetut aktuaarit ovat kussakin maassa suorittaneet etuuspohjaisiin eläkejärjestelmiin liittyvät vakuutuslaskelmat.
           
Muut työsuhteen jälkeiset velvoitteet liittyvät pääosin Italiassa ja Ranskassa maksettaviin erorahoihin.
           
Etuuspohjaisten eläkevelvoitteiden nykyarvon muutokset 2010 2009
Velvoitteet tilikauden alussa 254 229
Valuuttakurssimuutokset 32 6
Työsuoritukseen perustuvat menot 13 11
Korkomenot 11 9
Maksetut etuudet -12 -13
Järjestelyjen supistumisesta johtuvat voitot ja tappiot -2  
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 14 3
Yritysostojen vaikutus ja muut muutokset 4 8
Velvoitteet tilikauden lopussa 315 254
           
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypien arvojen muutokset    
Varojen käyvät arvot tilikauden alussa 227 198
Valuuttakurssimuutokset 30 4
Työnantajan suorittamat maksut 16 14
Maksetut etuudet -9 -12
Varojen odotettu tuotto 11 9
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot   13
Yhteensä 275 227
Kirjaamattomat varat   -2
Varojen käyvät arvot tilikauden lopussa 275 225
           
Kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot    
Kirjaamatta kauden alussa -18 -21
Valuuttakurssimuutokset -2 -2
Kauden vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot vastuista -13 -7
Kauden vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot varoista   13
Yritysostojen/-myyntien vaikutus ja muut muutokset 1 -1
Kirjaamatta kauden lopussa -32 -18
           
Taseeseen merkityt etuuspohjaiset eläkevastuut, netto 9 12
           
Tuloslaskelman etuuspohjaiset eläkekulut    
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot 13 11
Korkomenot 11 9
Järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto -11 -9
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 1 1
Voitot/tappiot järjestelyn muutoksista -2  
Tuloslaskelman kulut yhteensä 12 12
           
Järjestelyyn kuuluvien varojen toteutunut tuotto 10 19
           
Velvoitteiden kehitys 2010 2009 2008 2007 2006
Etuuspohjaisten eläkevelvoitteiden nykyarvo 315 254 229 212 307
Varojen käypä arvo -275 -227 -198 -202 -295
Eläkejärjestelyjen kirjaamattomat velvoitteet 40 28 31 9 12
           
Järjestelyyn kuuluvien varojen jakautuminen omaisuusryhmittäin:       2010 2009
Oman pääoman ehtoiset instrumentit (%)       24 24
Joukkovelkakirjat ja muut rahoitusinstrumentit (%)       47 49
Kiinteistöt (%)       16 14
Muut saamiset (%)       13 14
           
Vakuutusmatemaattiset oletukset 2010       Eurooppa Muut
Diskonttauskorko (%)       2,5-5,4 1,5-12,5
Varojen odotettu tuotto (%)       4,0-7,2 1,75-10,5
Tuleva palkankorotusolettamus (%)       1,0-4,0 4,0-15,0
           
Vakuutusmatemaattiset oletukset 2009       Eurooppa Muut
Diskonttauskorko (%)       3,25-5,4 1,5-12,0
Varojen odotettu tuotto (%)       3,5-6,3 1,5-16,0
Tuleva palkankorotusolettamus (%)       1,0-4,5 1,2-10,0