Olet tässä:
Konsernin tase, varat  
             
MEUR Liite 31.12.2010 % 31.12.2009 %
             
Pitkäaikaiset varat            
Liikearvo   12 574   558  
Aineettomat hyödykkeet   12 205   222  
Aineelliset hyödykkeet   13 455   449  
Sijoituskiinteistöt   13 11   9  
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä   14 65   56  
Myytävissä olevat rahoitusvarat 15, 17 18   151  
Korolliset sijoitukset   17 16   2  
Laskennalliset verosaamiset   20 122   88  
Myyntisaamiset   17     2  
Muut saamiset   18 16   12  
      1 483 31,6 1 548 33,2
             
Lyhytaikaiset varat            
Vaihto-omaisuus   16 1 244   1 577  
Korolliset saamiset   17 1   4  
Myyntisaamiset   17 860   1 028  
Verosaamiset     26   10  
Muut saamiset   18 305   244  
Rahavarat   19 776   244  
      3 213 68,4 3 108 66,8
             
Varat yhteensä     4 696 100,0 4 655 100,0
             
             
Konsernin tase, oma pääoma ja velat
             
MEUR Liite 31.12.2010 % 31.12.2009 %
             
Oma pääoma            
Osakepääoma   22 336   336  
Ylikurssirahasto   22 61   61  
Muuntoerot     8   -6  
Arvonmuutosrahasto   23 12   99  
Kertyneet voittovarat     1 221   1 006  
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma     1 638 34,9 1 496 32,1
             
             
Määräysvallattomien omistajien osuus     26 0,6 16 0,3
Oma pääoma yhteensä     1 664 35,4 1 512 32,5
             
Velat            
             
Pitkäaikaiset velat            
Korolliset velat 17, 25 572   591  
Laskennalliset verovelat   20 70   93  
Eläkevelvoitteet   21 40   46  
Varaukset   24 45   24  
Saadut ennakot     104   187  
Muut velat 17, 26     1  
      831 17,7 941 20,2
Lyhytaikaiset velat            
Korolliset velat 17, 25 56   73  
Varaukset   24 233   181  
Saadut ennakot     511   691  
Ostovelat 17, 25 366   299  
Verovelat     105   75  
Muut velat 16, 25 929   883  
      2 201 46,9 2 202 47,3
             
Velat yhteensä     3 032 64,6 3 143 67,5
             
Oma pääoma ja velat yhteensä     4 696 100,0 4 655 100,0