Olet tässä:
Konsernin rahavirtalaskelma
     
MEUR 2010 2009
     
Liiketoiminnan rahavirta:    
Tulos ennen veroja 548 558
Oikaisut:    
Poistot ja arvonalentumiset 116 165
Rahoitustuotot ja -kulut 13 34
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut -147 -7
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -5 -6
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 526 743
     
Käyttöpääoman muutos:    
Korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+) 132 114
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 379 66
Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -141 -358
Käyttöpääoman muutos 370 -179
     
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 896 564
     
Rahoituserät ja verot:    
Korko- ja rahoitustuotot 11 15
Korko- ja rahoituskulut -72 -72
Tuloverot -173 -158
Rahoituserät ja verot -233 -215
     
Liiketoiminnan rahavirta 663 349
     
Investointien rahavirta:    
Investoinnit osakkeisiin ja yrityostot -6 -16
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -92 -136
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 9 3
Myytävissä olevien rahoitusvarojen myynnit 173 -21
Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) ja muut muutokset -13 -1
Saadut osingot 8 8
Investointien rahavirta 79 -163
     
Rahavirta investointien jälkeen 742 187
     
Rahoituksen rahavirta:    
Pitkäaikaisten lainojen nostot 37 263
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -78 -109
Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 2 3
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-) -2 -141
Maksetut osingot -175 -156
Rahoituksen rahavirta -216 -140
     
Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) 525 47
     
Rahavarat tilikauden alussa 244 197
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 7  
Rahavarat tilikauden lopussa 776 244