Emoyhtiön tilinpäätös

Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS)
       
MEUR Liite 2010 2009
       
       
Liiketoiminnan muut tuotot 1 72 77
       
Henkilöstökulut 2 -48 -40
Poistot ja arvonalentumiset 3 -14 -12
Liiketoiminnan muut kulut   -102 -87
       
Liiketulos   -93 -62
       
Rahoitustuotot ja -kulut 4    
Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista   377 84
Korko- ja muut rahoitustuotot   27 32
Kurssierot   -39 -13
Korko- ja muut rahoituskulut   -42 -30
    324 74
       
Tulos ennen satunnaisia eriä   231 11
       
Konserniavustus 5 360 393
       
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja   591 405
       
Poistoeron muutos   -2 -1
       
Tulos ennen veroja   589 404
       
Tuloverot 6 -101 -84
       
Tilikauden tulos   488 320