Olet tässä:
Emoyhtiön tase (FAS)
       
MEUR Liite 31.12.2010 31.12.2009
       
VASTAAVAA      
       
Pysyvät vastaavat 7    
       
Aineettomat hyödykkeet      
Muut pitkävaikutteiset menot   32 31
Keskeneräiset hankinnat   6 14
    38 46
       
Aineelliset hyödykkeet      
Maa- ja vesialueet   8 7
Rakennukset ja rakennelmat   1 1
Koneet ja kalusto   1 2
Muut aineelliset hyödykkeet   1 1
Keskeneräiset hankinnat   2 1
    13 12
       
Sijoitukset      
Osakkeet saman konsernin yrityksissä   450 450
Saamiset saman konsernin yrityksiltä     1
Muut osakkeet ja osuudet   6 19
    456 470
       
Pysyvät vastaavat yhteensä   507 527
       
       
Pitkäaikaiset saamiset      
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 8 172 166
Lainasaamiset   17 12
    188 177
       
Lyhytaikaiset saamiset      
Myyntisaamiset   1  
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 9 1 401 1 444
Muut saamiset   1 3
Siirtosaamiset 10 15 19
    1 419 1 467
       
Rahat ja pankkisaamiset   665 151
       
Vaihtuvat vastaavat yhteensä   2 272 1 795
       
Vastaavaa yhteensä   2 779 2 322
       
       
MEUR Liite 31.12.2010 31.12.2009
       
VASTATTAVAA      
       
       
Oma pääoma 11    
       
Osakepääoma   336 336
Ylikurssirahasto   61 61
Kertyneet voittovarat   413 266
Tilikauden tulos   488 320
Oma pääoma yhteensä   1 298 983
       
Tilinpäätössiirtojen kertymä      
Poistoero   10 8
       
Pakolliset varaukset   17  
       
Vieras pääoma 12    
Pitkäaikainen      
Lainat rahoituslaitoksilta   249 263
Lainat eläkeyhtiöiltä   217 221
Velat saman konsernin yrityksille 14 72 77
    538 561
       
Lyhytaikainen      
Lainat rahoituslaitoksilta   14 64
Lainat eläkeyhtiöiltä   29  
Ostovelat   5 4
Velat saman konsernin yrityksille 14 766 618
Muut lyhytaikaiset velat   2 5
Siirtovelat 13 99 79
    915 770
       
Vieras pääoma yhteensä   1 453 1 331
       
Vastattavaa yhteensä   2 779 2 322