Olet tässä:
Emoyhtiön rahavirtalaskelma (FAS)
     
MEUR 2010 2009
     
Liiketoiminnan rahavirta:    
     
Liiketulos -93 -62
Oikaisut liiketulokseen:    
Poistot ja arvonalentumiset 14 12
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot   -3
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -78 -53
     
Käyttöpääoman muutos:    
Korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) -40 115
Korottomien velkojen lisäys (+)/vähennys(-) 7 -60
  -33 55
     
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -112 2
     
Korko- ja rahoituskulut -96 -46
Saadut osingot liiketoiminnasta 217 80
Korko- ja rahoitustuotot liiketoiminnasta 22 25
Tuloverot -68 -65
  76 -6
     
Liiketoiminnan rahavirta -36 -4
     
Investointien rahavirta:    
     
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -8 -12
Luovutustulot muista sijoituksista 13  
Luovutustulot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 155 3
Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) ja muut muutokset -14 1
Saadut osingot 5 5
Investointien rahavirta 151 -3
     
Rahavirta investointien jälkeen 115 -7
     
Rahoituksen rahavirta:    
     
Lainasaamisten lisäys(-)/vähennys(+) 82 129
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys(-) 140 -367
Pitkäaikaisten lainojen nostot 25 185
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -69 -20
Konserniavustukset 393 301
Maksetut osingot -173 -148
Rahoituksen rahavirta 399 80
     
     
Rahavarojen muutos, lisäys (+)/vähennys (-) 514 74
     
Rahat ja pankkisaamiset tilikauden alussa 151 77
Rahat ja pankkisaamiset tilikauden lopussa 665 151