Olet tässä:

Osakkeenomistajat

Wärtsilällä on noin 37.400 osakkeenomistajaa. Vuoden lopussa noin 51% osakekannasta oli ulkomaalaisomistuksessa. Vuoden 2009 lopussa ulkomaalaisomistuksen osuus oli 45%.

Omistajaryhmät 31.12.2010
         
Ryhmä Osakkaita % Osakkeita %
Yksityiset yritykset 1 561 4,2 3 041 502 3,1
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 47 0,1 1 600 592 1,6
Julkisyhteisöt 47 0,1 9 369 919 9,5
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 815 2,2 11 595 146 11,8
Kotitaloudet 34 622 92,6 22 667 444 23,0
Ulkomaat 299 0,8 17 949 903 18,2
Hallintarekisteröidyt 14 0,04 32 396 059 32,8
Yhteensä 37 405 100,0 98 620 565 100,0
         
         
         
Osakemäärien jakauma 31.12.2010
         
Osakkeet Osakkaita % Osakkeita %
1-50 7 098 19,0 216 083 0,2
51-100 5 936 15,9 509 019 0,5
101-1 000 19 191 51,3 7 173 168 7,3
1 001-5 000 4 242 11,3 8 864 363 9,0
5 001-10 000 512 1,4 3 627 402 3,7
10 001-100 000 376 1,0 9 026 494 9,2
100 001-500 000 37 0,1 7 709 259 7,8
500 001-1 000 000 6 0,02 3 836 806 3,9
1 000 001- 7 0,02 25 261 912 25,6
Hallintarekisteröidyt     32 396 059 32,8
Yhteensä 37 405 100,0 98 620 565 100,0
         
Wärtsilän 50 suurinta osakkeenomistajaa 31.12.2010
       
  Omistaja Osakkeita Omistus %
1 Avlis Ab 16 846 301 17,08
2 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 5 130 087 5,20
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 799 993 1,83
4 Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f. 1 761 416 1,79
5 Kansaneläkelaitos 967 955 0,98
6 Sigrid Juselius Stiftelse 665 398 0,67
7 Jenny ja Antti Wihurin rahasto 631 608 0,64
8 Suomen Kulttuurirahasto 540 000 0,55
9 Valtion eläkerahasto 520 328 0,53
10 Inez och Julius Polins Fond 511 517 0,52
11 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland r.f. 412 158 0,42
12 Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse 404 444 0,41
13 Livränteanstalten Hereditas 377 749 0,38
14 Ella och Georg Ehrnrooths Stiftelse 371 465 0,38
15 Savox Investments S.a. 365 000 0,37
16 Brita Maria Renlundin muistosäätiö 350 000 0,35
17 Stiftelsen för Åbo Akademi 300 555 0,30
18 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia 270 000 0,27
19 Op-Delta Sijoitusrahasto 270 000 0,27
20 William Thurings Stiftelse 242 222 0,25
21 Rantanen Tuula Anneli 241 333 0,24
22 Folkhälsans Forskingsstiftelse - Kansanterveyden tutkimussäätiö 240 489 0,24
23 Svenska Kulturfonden i Björneborg 222 005 0,23
24 Kuntien Eläkevakuutus 221 652 0,22
25 Blåberg Meeri 220 000 0,22
26 Ingman Finance Oy Ab 220 000 0,22
27 Sijoitusrahasto Gyllenberg Finlandia 194 191 0,20
28 Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse 188 815 0,19
29 Erikoissijoitusrahasto OMX Helsinki 25 182 479 0,19
30 Svenska Handelsbanken Ab (publ) 179 437 0,18
31 Svenska Folkskolans Vänner 166 218 0,17
32 Fromond Elsa 155 478 0,16
33 Von Fieandt Johan 154 246 0,16
34 Schweizerische Nationalbank 152 272 0,15
35 Tallberg Carl Johan 143 341 0,15
36 Riihimäen Konepajakoulun Säätiö 141 293 0,14
37 Stockmann Marita 135 613 0,14
38 Magnus Ehrnrooths Stiftelse 133 000 0,13
39 Relander Harald Bertel 130 000 0,13
40 Sr Danske Invest Suomi Osake 122 532 0,12
41 Odin Finland 120 247 0,12
42 Pensionsförsäkringsbolaget Veritas 120 000 0,12
43 Emil Aaltosen säätiö 119 500 0,12
44 Blomberg Anne-Sofie 111 752 0,11
45 Sr Danske Invest Finland 106 997 0,11
46 Petter och Margit Forsströms stiftelse 105 000 0,11
47 Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 94 693 0,10
48 Indeksirahasto Nordea Suomi Sijoitusrahasto 83 504 0,08
49 Markkola Leena 82 000 0,08
50 Finska Läkaresällskapet r.f. 81 050 0,08
  Kaikki yhteensä 37 307 333 37,83

Muutokset omistuksessa - liputukset

Katsauskauden aikana Wärtsilä sai tietoonsa seuraavat omistuksessa tapahtuneet muutokset:
17.12.2010 BlackRock Inc. lisäsi omistustaan Wärtsilä Oyj Abp:ssa. Osakekaupan jälkeen BlackRock Inc. omisti 4.941.759 osaketta, joka on 5,01% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.
20.12.2010 BlackRock Inc. vähensi omistustaan Wärtsilä Oyj Abp:ssa. Osakekaupan jälkeen BlackRock Inc. omisti 4.898.350 osaketta, joka on 4,97% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Johdon osakkeenomistus

Yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen sekä näiden määräysvaltayhteisöt omistavat Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeita yhteensä 75.166 kpl eli 0,08% koko osakekannasta ja äänivallasta.

Hallituksen jäsenten Wärtsilä-osakkeiden omistus 31.12.2010

Valtuutukset

Yhtiökokouksen (4.3.2010) jälkeen ei ole voimassa olevia valtuutuksia.

Hallituksen voitonjakoesitys

Hallitus esittää, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 1,75 euroa osakkeelta ja että ylimääräisenä osinkona jaetaan 1,00 euroa/osake eli yhteensä 2,75 euroa osakkeelta.