Olet tässä:

Ympäristötavoitteet

TavoiteTilanne
Energiankulutuksen vähentäminen vuoteen 2016 mennessä vähintään 10% absoluuttisesta kulutuksesta (GWh) vuoden 2005 keskimääräiseen kulutukseen verrattuna. Vuonna 2010 Wärtsilä suoritti energia-auditoinnit Espanjassa, Italiassa ja Kiinassa. Suomessa auditoinnit on tehty jo aiemmin. Auditoinneilla selvitetään kohteen energiansäästöpotentiaali sekä tavat parantaa energiatehokkuutta. Wärtsilän energia-auditointiohjelma jatkuu vuonna 2011. Energiansäästötoimenpiteet arvioidaan vuosittain. Vuoteen 2010 mennessä energiansäästöä on saavutettu 6,5 GWh, mikä on noin 14% lopullisesta tavoitteesta..
T&K: 710 ppm NOx-päästötason voimalamoottoreiden rajoittamaton myynti ja merimoottoreiden päästövaatimusten täyttäminen tulevien Yhdysvaltojen ja EU:n vaatimusten osalta. Voimalaitosmoottoreiden päästötasot on saavutettu seuraavasti: 710 ppm W20:lle ja W32:lle sekä 900 ppm W46:lle. Moottorityypit on vapautettu markkinoille eri vaiheissa. Moottorityyppien rajoittamaton myynti edellyttää riittävää palautetta käytössä olevista installaatioista. Wärtsilä 26 merimoottori sai EPA sertifikaatin vuonna 2007. Tavoitteita ei saavutettu täysin. 
T&K: Diesel- ja kaasumoottoreiden polttoaineenkulutuksen vähentäminen, 2-tahtimoottoreiden polttoaineenkulutuksen ja päästöjen vähentäminen sekä yhteispaineruiskutusmoottoreiden päästöjen vähentäminen.

Wärtsilä on kehittänyt teknologioita parantaakseen diesel- ja kaasumoottoreiden hyötysuhdetta 3%:lla verrattuna vuoden 2005 tasoon. Tavoite saavutettiin. IMO:n Tier II -vaatimukset täyttävät ratkaisut on saatettu kattamaan koko 2-tahtimoottoreiden portfolio. RT-flex -moottorimalleissa on paremmat mahdollisuudet optimoida palamista verrattuna RTA -moottorimalleihin, mikä mahdollistaa päästöjen vähentämisen IMO:n Tier II tasolle, joko ilman polttoaineen kulutuksen nousua tai hyvin pienellä kulutuksen kasvulla. Täten järjestelmän kokonaishyötysuhdetta ei voitu parantaa lämmöntalteenottojärjestelmän avulla enemmän kuin aiemmin saavutetun 12%:n verran. 

Ship Power: Kaasukonseptin laajentaminen, ympäristömyötäisten tiivisteiden myynnin kasvattaminen sekä alusten propulsiohyötysuhteen parantaminen. Tavoitteet kaasukonseptin laajentamiseksi sekä ympäristöystävällisten tiivisteiden myynnin lisäämiseksi on saavutettu jo aiemmin. Tietyissä laivatyypeissä on näytetty että hyötysuhdetavoitteet on selkeästi ylitetty. Projekteja alusten kokonaishyötysuhteen parantamiseksi edelleen on meneillään.
Services: Dieselmoottoreiden kaasukonversioiden lisääminen, savukaasupesureiden myynti, sekä CBM-järjestelmään liitettyjen moottoreiden ja O&M-sopimusten määrän lisääminen. CBM-tavoite (5000 MW) on saavutettu. Kaasukonversion tavoitetta (2000 MW) ei täysin saavutettu. 2010 mennessä kaasukonversioita oli tehty n. 600 MW. Tavoitetta pakokaasupesurien jälkiasennuksille ei saavutettu. Ensimmäinen kaupallinen pesurin jälkiasennus myytiin 2010. O&M tavoite (4500 MW) saavutettiin.
Power Plants: Erilaisten jätevesien käsittelyyn tarkoitetun yhdistetyn jätevesienkäsittely-yksikön, sekä NOx-päästö- ja polttoainekulutusoptimoidun märkätekniikan tuonti markkinoille sekä uusiutuvia polttoaineita käyttävien voimalatekniikoiden markkinointi ja myynti. Wärtsilä on toimittanut ja validoinut yhdistetyn jätevesien käsittelykonseptin ja omaa valmiuden toimittaa näitä ratkaisuja, mikäli paikalliset päästöstandardit sitä vaativat. Tämä tavoite saavutettiin jo aiemmin. Märkätekniikoita typpioksidipäästöjen vähentämiseksi on tutkittu laajalti moottorilaboratorio-oloissa. Nämä sovellukset eivät ole, pääasiassa runsaan puhtaan veden kulutuksen vuoksi, saaneet osakseen suurempaa mielenkiintoa markkinoilta, ja niiden jatkokehittäminen on toistaiseksi keskeytetty. Tavoitetta ei saavutettu. Wärtsilä on kerännyt laajan kokemuspohjan moottoreiden ajamisesta erilaisilla sekä kasvi- että eläinperäisillä uusiutuvilla polttoaineilla. 2010 mennessä Wärtsilä on myynyt yhteensä noin 800 MW:a nestemäisillä biopolttoaineilla toimivia laitoksia. Tämä tavoite saavutettiin jo aiemmin.
   

Ylläolevat tavoitteet asetettiin vuonna 2005. Wärtsilä asettaa uudet ympäristötavoitteet vuoden 2011 aikana.