Olet tässä:

Yhteenveto ympäristönäkökohdista

 Wärtsilän tuotteiden ympäristönäkökohdat ja ratkaisut

Ympäristönäkökohta ja tuoteYmpäristövaikutus ja komponenttiWärtsilän ratkaisuAsiakkaan vaikutusmahdollisuudet
Päästöt ilmaan Ilman saastuttaminen    
Moottorit ja voimalat Ilmaston lämpeneminen: hiilidioksidi (CO2) Moottorin hyötysuhteen nosto, monipolttoainemoottorit
 • Polttoaineen vaihto
 • Vähärikkisemmän polttoaineen käyttö
 • Investointi sekundääriseen puhdistuslaitteistoon
 • Suunnitelmallinen/optimoitu huolto ja oikea käyttötapa
Happamoituminen: rikin oksidit (SOx) Moottorin hyötysuhteen nosto, useat päästöjen vähentämisteknologiat, monipolttoainemoottorit
Happamoituminen, rehevöityminen, alailmakehän otsonin muodostuminen: typen oksidit (NOx) Low NOx -poltto, ilmankosteutustekniikat, SCR, monipolttoainemoottorit
Terveysvaikutukset ihmisille, visuaalinen haitta: hiukkaset, savu (PM) Palamistapahtuman optimointi, yhteispaineruiskutus, sähkösuodatin
Huonontaa keuhkojen hapensidontakykyä: hiilimonoksidi (CO) Ruiskutuksen, puristuksen ja palotilan muodon optimointi, hapetuskatalysaattori (kaasumoottori)
Ilmaston lämpeneminen (CH4), alailmakehän otsonin muodostuminen, osa yhdisteistä karsinogeenisiä: hiilivedyt (THC, VOC) Kaasumoottorissa hapetuskatalysaattori VOC-päästöille, palamistapahtuman optimointi
Raaka-aineiden kulutus Luonnonvarojen käyttö    
Moottorit Valurauta, seos- ja rakenneteräs, alumiiniseokset. Moottorin merkittävimmät alkuaineet: Fe 90,8%, Al 2,7%, C 2,2% Tuotteiden pitkäikäisyys, kierrätysmateriaalin käyttö, materiaalitehokkuus, automaattisuodatin, moottoreiden modernisointi, komponenttien kunnostus ja uusiokäyttö
 • Suunnitelmallinen/optimoitu huolto ja oikea käyttötapa
 • Henkilökunnan koulutus
 • Kunnostettujen komponenttien käyttö
 • Komponenttien kierrätys
 • Katalyyttien kierrätys
 • Prosessiparametrien optimointi
Propulsiojärjestelmät ja tiivisteet Metallit, pronssi, kumi. Propulsiojärjestelmän merkittävimmät alkuaineet: Cu 80,1%, Al 9,3%, Ni 4,9% Tuotteiden pitkäikäisyys, kierrätysmateriaalin käyttö, materiaalitehokkuus
Voimalat Useat eri materiaalit, kuten teräs, betoni, eristemateriaalit, vesi Esivalmistetut moduulit, materiaalitehokkuus
Sekundääriset puhdistuslaitteistot Rakenne- ja seosteräs, erityyppiset katalyyttimateriaalit, reagenssit (esim. ammoniakki, urea), vesi Primääriteknologioiden kehittäminen, sekundääristen puhdistusteknologioiden kehitys yhteistyössä laitevalmistajien kanssa
Polttoaineiden ja voiteluöljyjen käyttö Luonnonvarojen käyttö    
Moottorit ja voimalat Nestemäiset öljypohjaiset polttoaineet (esim. LFO, HFO,Orimulsion®), kaasumaiset polttoaineet (esim. LNG, NG, CNG) ja biopolttoaineet (esim. rypsi- ja palmuöljy, biomassat), voiteluöljy Energiatehokkuuden parantaminen, voiteluöljyn kulutuksen pienentäminen, monipolttoainemoottorit, biopolttoaineiden ja vaihtoehtoisten polttoaineiden hyödyntäminen energiantuotannossa
 • Suunnitelmallinen/optimoitu huolto ja oikea käyttötapa
 • Henkilökunnan koulutus
 • Ympäristömyötäisten polttoaineiden käyttö
 • Ympäristömyötäisten voiteluöljyjen käyttö
 • Ympäristömyötäisten tiivisteiden käyttö
Propulsiojärjestelmät Voiteluöljy, hydrauliikkaöljy Laivojen kokonaishyötysuhteen parantaminen, voiteluöljyn käyttöiän pidentäminen ja kulutuksen pidentäminen, öljyvuotojen ehkäisy
Kiinteät ja nestemäiset jätteet Jätemäärän lisääntyminen kaatopaikalla    
 Moottorit Käytetty voiteluöljy, suodattimet ja varaosat, öljyjäte Materiaalien kierrätettävyys ja käytön optimointi, automaattisuodattimet, pitkät huoltovälit, komponenttien kunnostus, polttoaineen kulutuksen vähentäminen
 • Suunnitelmallinen/optimoitu huolto ja oikea käyttötapa
 • Henkilökunnan koulutus
 • Asianmukainen jätteiden hävitys
 • Selvitykset lopputuotteen hyödyntämismahdollisuuksista
 • Prosessiparametrien optimointi
 Voimalat Rakennusjäte, tuhka, jätevesi, öljyjäte, toimistojäte Esivalmistetut asennusvalmiit moduulit
Sekundääriset puhdistuslaitteistot Savukaasun puhdistuksen lopputuotteet ja katalyytit Selvitykset lopputuotteen hyödyntämismahdollisuuksista, kuivien primääriteknologien kehittäminen
Melu ja värinät Viihtyvyyshaitta    
Moottorit ja voimalat Rakennemelu, savukaasumelu, ilmamelu Tehokkaat meluntorjuntaratkaisut ja vaimennusjärjestelmät, kuten seinärakenne ja melua tuottavien kohteiden uudelleensijoittelu
 • Voimalan suunnitelmallinen huolto ja oikea käyttötapa
Lämpöpäästöt Ilmakehän lämpeneminen    
Moottorit ja voimalat Pakokaasujen hukkalämpö Lämmöntalteenottojärjestelmät 
 • Prosessiparametrien optimointi