Olet tässä:

Wärtsilän T&K-toiminnan painopiste

Wärtsilä kehittää tehokkaita ja kustannuksiltaan kilpailukykyisiä tuotteita ja ratkaisuja asiakastarpeiden pohjalta yhdistämällä innovatiivisia teknologioita. Tuotteiden ja ratkaisujen kehittämisessä periaatteena on hallita työprosessia niin, että asetetut tavoitteet saavutetaan. Tuotteiden suorituskyky ja ominaisuudet todennetaan simuloinnein, koekäytöin ja pidemmän aikavälin seurannoin. Wärtsilä kehittää aktiivisesti tuotteidensa yhdenmukaisuutta ja modulaarisuutta. Suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota valmistuksen helppouteen. Merkittävä osa tuotekehitysinvestoinneista käytetään tuotteiden ympäristövaikutusten vähentämiseen.

Wärtsilän tuotekehitys- ja tutkimustoiminnan tavoitteena ovat tuotteet ja ratkaisut, jotka ovat koko elinkaarensa ajan polttoainetehokkaita, luotettavia ja turvallisia, itsediagnostisoivia, edullisia käyttää ja ympäristökuormitukseltaan vähäisiä. Innovaatio- ja teollisoikeuksien hallinnassa toimitaan ennakoivasti kannustamalla henkilöstöä innovatiivisuuteen ja aloitteellisuuteen erilaisten kannustinjärjestelmien avulla. Wärtsilän tuotekehitys- ja tutkimustoiminnan keskeinen tavoite on turvata yhtiön tärkeimmät osaamisalueet ja kehittää niitä.