Olet tässä:

Vesiratkaisut

Vesiensuojelu on Wärtsilän ympäristönsuojelutyön tärkeimpiä alueita. Wärtsilä on kehittänyt öljyisen veden käsittelyjärjestelmiä niin maalla kuin merelläkin toimiviin laitoksiin. Uusimpia ratkaisuja on Biosys-teknologiaa hyödyntävä öljyisen veden käsittelyjärjestelmä, jolla veden COD- ja BOD-päästöt (kemiallinen ja biologinen hapenkulutus) saadaan pienenemään 300-400 mg/l:sta alle 15 mg/l:aan, joka alittaa Maailmanpankin raja-arvon. Sekä COD- että BOD-päästöt aiheuttavat osaltaan vesistöjen hapenpuutetta. Luokituslaitoksen hyväksymillä Wärtsilän öljyisen veden käsittelyjärjestelmillä poistoveden öljypitoisuus jää 5 miljoonasosaan (ppm). Käytännössä järjestelmillä päästään usein 1-2 ppm:n tasoon, kun Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n raja-arvo on 15 ppm. Käsittelyjärjestelmä vähentää myös poistoveden raskasmetallipäästöjä 90 prosentilla.

Wärtsilä ja teknologiatoimittaja Trojan Marinex ovat yhteistyössä kehittäneet edistyneen painolastivesien käsittelyjärjestelmän, joka ehkäisee vierasperäisten eläin- ja kasvilajien leviämistä uusiin elinympäristöihin. Vieraslajit aiheuttavat taloudellisia vahinkoja sekä valvonnasta ja puhdistamisesta aiheutuvia kustannuksia ja pienentävät kalansaaliita. Painolastiveden kulkeutumiseen alueelta toiselle edellyttämät puhdistukset, taloudelliset menetykset ja ympäristövahingot aiheuttavat vuosittain arviolta noin 1,4 biljoonan dollarin menetykset. Wärtsilän teknologian käyttöön ei liity haitallisia jäämiä, se on biologisesti tehokas ja turvallinen niin käyttäjien, alusten kuin ympäristönkin kannalta. Järjestelmä on kompaktin kokonsa ansiosta helppo asentaa sekä uuteen laivaan että konversioprojektiin. Järjestelmän tehontarve, ja siten energiankulutuksen lisäys, on pieni.