Olet tässä:

Wärtsilän kestävän kehityksen painopisteet

Wärtsilän kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan kuuluu kolme toisiinsa läheisesti liittyvää elementtiä: taloudellinen ja sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu. Kestävän kehityksen alueella Wärtsilän pääpainopisteet ovat:

  • taloudellisesta näkökulmasta kannattavuus
  • ympäristön näkökulmasta ympäristöystävälliset tuotteet ja palvelut
  • sosiaalisesta näkökulmasta vastuullinen liiketoiminta.

Muut kestävän kehityksen tärkeät osa-alueet esitetään kuviossa Wärtsilä ja kestävä kehitys. Wärtsilän ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun strategiset tavoitteet esitetään Strategia-osassa. Wärtsilän toiminnalle asetetut keskeiset kestävän kehityksen tavoitteet liittyvät energiatehokkuuden parantamiseen ja nolla tapaturmaa -tavoitteeseen.

Kestävän kehityksen näkökulmasta Wärtsilälle merkittävimmät ympäristökysymykset liittyvät tuotteisiimme. Wärtsilän tuotteiden käyttö vaikuttaa ympäristöön sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. Muiden kestävän kehityksen näkökohtien osalta vaikutukset ovat lähinnä paikallisia.

Kestävän kehityksen vaikutusalueet

PaikallisestiMaailmanlaajuisesti
Taloudellinen vastuu

Ympäristövastuu
- Tuotteisiin liittyvä

- Toimintaan liittyvä

Sosiaalinen vastuu

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu tarkoittaa osakkeenomistajien odotusten täyttämistä ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämistä. Tämä edellyttää yhtiöltä kannattavaa ja kilpailukykyistä toimintaa. Tuotamme taloudellista lisäarvoa sidosryhmille, minkä lisäksi taloudelliseen vastuuseen kuuluu hyvinvoinnin edistäminen niillä paikkakunnilla, joilla yritys toimii. Hyvä taloudellinen tulos luo perustan muille kestävän kehityksen osatekijöille ja turvaa yrityksen toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa.

Ympäristövastuu

Ympäristönsuojelu edellyttää luonnonvarojen järkevää käyttöä ja ympäristön ehdoilla toimimista. Ilman, maaperän ja vesien suojelu, ilmastonmuutoksen torjunta ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen ovat keskeisiä tavoitteita, liittyivätpä ne Wärtsilän omiin toimintoihin tai valmistamiemme tuotteiden käyttöön. Ympäristövastuu edellyttää myös tuotteiden elinkaarenaikaisten ympäristövaikutusten tunnistamista sekä näiden vaikutusten vähentämistä ennakoivan tutkimuksen ja tuotekehityksen avulla.

Ympäristösuorituskyvyn jatkuva parantaminen on sekä haaste että mahdollisuus. Wärtsilän toimintaa kehitetään ja parannetaan jatkuvasti sertifioitujen ympäristöjärjestelmien avulla. Ympäristöasioiden voimakas painottaminen tutkimuksessa ja tuotekehityksessä vähentää tuotteiden ympäristövaikutuksia. Ilmastonmuutos ja muut ympäristöongelmat lisäävät ympäristömyötäisten tuotteiden kysyntää.

Sosiaalinen vastuu

Vastuulliseen yritystoimintaan kuuluu hyvien toimintatapojen noudattaminen sidosryhmäsuhteissa. Se edellyttää jatkuvaa yhteistyötä toimittajien, yhteistyökumppaneiden sekä paikallisyhteisöjen kanssa.

Wärtsilän toimintaperiaatteet määrittävät reunaehdot liiketoiminnalle ja sen kehittämiselle strategian mukaisesti. Vastuulliseen yritystoimintaan sisältyvät keskeisesti myös turvallisen työympäristön ja toimintatavan luominen sekä henkilöstön hyvinvointi ja osaamisen kehittäminen.

Nämä ylläpitävät henkilöstön työkykyä, parantavat tehokkuutta sekä lisäävät Wärtsilän kiinnostavuutta mahdollisena työnantajana. Tuoteturvallisuus on vastuullisuutta asiakkaita ja omaa henkilöstöä kohtaan.

Turvallisuusvaatimusten täyttämisen lisäksi tuoteturvallisuuteen kuuluvat olennaisesti tuotetuki ja koulutus. Sosiaalisen vastuullisuuden edistäminen edellyttää konsernin sisäistä saumatonta yhteistyötä.