Olet tässä:

Henkilöstö

Wärtsilän henkilöstön kokonaismäärä oli vuoden 2010 lopussa yhteensä 17.528. Lisäksi toimittajaketjumme työllisti epäsuorasti tuhansia ihmisiä. Tavoitteemme on tarjota työntekijöille kilpailukykyiset palkat, mahdollisuudet jatkuvaan henkilökohtaiseen kehitykseen sekä hyvät työolosuhteet. Näihin nojautuen pyrimme palkkaamaan osaavia ja motivoituneita työntekijöitä. Työntekijöiden taitojen ja pätevyyden kehittäminen on erityisen tärkeää sekä liiketoiminnallemme että yhtiön henkilöstön kehitykselle. Wärtsilä maksoi vuonna 2010 palkkoja yhteensä 773 milj. euroa. Luku sisältää peruspalkkojen lisäksi erilaisiin voittopalkkio- ja kannustinjärjestelmiin perustuvat maksut. Näiden järjestelmien piirissä on noin 60% henkilöstöstä.

Eläketurva

Wärtsilän työntekijöiden eläketurva perustuu kunkin maan lainsäädäntöön ja voimassa oleviin sopimuksiin. Suomessa valtaosa eläkevelvoitteista hoidetaan työeläkejärjestelmän (TyEL) kautta. Suurimmat etuuspohjaiset eläkejärjestelmät ovat Alankomaissa, Sveitsissä ja Isossa-Britanniassa. Suurin osa etuuspohjaisista eläkejärjestelmistä on eläkesäätiöiden hallussa, eivätkä niiden varat sisälly konsernin varoihin. Wärtsilän tytäryhtiöiden maksut eläkesäätiöille suoritetaan kunkin maan lainsäädännön ja käytännön mukaisesti. Valtuutetut aktuaarit ovat kussakin maassa suorittaneet etuuspohjaisiin eläkejärjestelmiin liittyvät vakuutuslaskelmat. Lisätietoja konsernin eläkevelvoitteista on tilinpäätöksen liitetiedossa 21 Eläkevelvoitteet.

Palkkataso

Wärtsilä soveltaa ja noudattaa kaikissa maissa paikallista työlainsäädäntöä sekä työehtosopimuksia, joissa useimmiten määritellään minimipalkka. Lisäksi alkupalkkoja verrataan tehtäväkohtaisesti ja koulutuksen mukaan alan yleiseen palkkatasoon. Laki ja muut määräykset asettavat minimitason, mutta todelliset palkat ovat usein tätä suurempia. Kokonaispalkkaus ja palkitseminen perustuvat Wärtsilän palkitsemispolitiikkaan ja -ohjeisiin sekä maakohtaisiin käytäntöihin. Peruspalkka määräytyy paikallisten olosuhteiden, työn vaativuuden ja työntekijän pätevyyden ja työsuorituksen mukaan.

 

Rekrytointiperiaatteet

Periaatteessa kaikista avoinna olevista tehtävistä ilmoitetaan sekä sisäisesti että ulkoisesti, jotta varmistetaan, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet hakea Wärtsilässä avoimeen tehtävään. Rekrytoinnissa otetaan huomioon ensisijaisesti paikalliset hakijat, jollei ole nimenomaista syytä palkata tehtävään ulkomaista työntekijää, esimerkiksi tarvittaessa osaamisen siirtoa toisesta maasta. Tämä periaate pätee myös ylempään johtoon. Ylempään johtoon luetaan globaalien toimialojen johto, konsernin johtajisto ja paikallisten tytäryhtiöiden johtotehtävät.