Raportoinnin laajuus

Wärtsilän kestävän kehityksen raportointi 2010 noudattaa GRI:n (Global Reporting Initiative) G3-ohjeistoa kestävän kehityksen raportoinnista.

Raportoidut suorituskykymittarit ovat Wärtsilän toiminnalle, tuotteille ja sidosryhmille oleellisimpia. Vuosikertomuksen Kestävä kehitys -osa käsittelee Wärtsilän ympäristövastuuta sekä taloudellista ja sosiaalista vastuuta. Valitut indikaattorit ovat merkityksellisiä konsernitasolla, ja ne perustuvat G3-ohjeiston ydinindikaattoreihin. Tuotteiden suorituskykyä käsittelevä raportointi on pääasiassa esitetty internetissä (www.wartsila.com). Raportointi kuvaa Wärtsilän tuotteiden ympäristönäkökohtia ja -vaikutuksia, Wärtsilän toimenpiteitä vaikutusten vähentämiseksi sekä Wärtsilän kehittämiä edistyksellisiä ratkaisuja.

Raportin kattavuus

Raportin tiedot kattavat Wärtsilän liiketoiminnat. Yhtiötasolla raportti sisältää emoyhtiön lisäksi Wärtsilän tytäryhtiöt, mukaan lukien tuotannolliset, huolto- ja myyntiyksiköt. Raportti ei sisällä Wärtsilän osakkuusyhtiöitä, yhteisyrityksiä tai toimitusketjun yhtiöitä.

Wärtsilän liiketoiminnat ovat Ship Power-, Power Plants-, Services-liiketoiminta sekä Industrial Operations -divisioona. Kolme ensimmäistä näistä muodostavat ulkoisen liikevaihdon; viimeinen on Wärtsilän sisäinen toiminto.

Taloudellisen vastuun tiedot kattavat kaikki Wärtsilän yhtiöt. Ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun tiedot kattavat kaikki Wärtsilän yhtiöt lukuun ottamatta seuraavia yhtiöitä:

Wärtsilä Ship Design Russia CJSC
Whessoe Total Automation Ltd.
Wärtsilä Tanzania Ltd.
Wärtsilä Egypt Power S.A.E
Wärtsilä Belize Ltd.

Kyseiset yhtiöt liittyvät kestävän kehityksen raportointiin tulevina vuosina. Wärtsilän kestävän kehityksen raportointi on osa vuosiraportointia, joten kestävän kehityksen tiedot julkaistaan vuosittain.

Rakenteelliset muutokset yhtiössä

Rakenteelliset muutokset on esitetty liiketoimintakatsauksessa, ja ne liittyvät lähinnä Ship Power- ja Services -liiketoimintojen kehittämiseen.  

Toiminnallisten tietojen kattavuus

Toiminnalliset tiedot,osuus yhtiöstä %

 2010 2009 2008 2007 2006
Talous  100 100  100 100  100 
Ympäristö  93  84  85  90  90
 Sosiaaliset tiedot  93  84  85  90  90

Toiminnalliset tiedot, osuus henkilöstöstä, %

 

2010

2009

2008 

2007 

2006 

 Talous

 100

 100

 100

 100

 100

 Ympäristö

 98

 98

 95

 96 

 91

 Sosiaaliset tiedot

 98

 98

 95

 96

 91

Toiminnalliset tiedot,  osuus valmistuksesta, %

  20102009 2008 2007 2006 
Talous  100 100  100 100  100 
Ympäristö  100 100  100 100  96
Sosiaaliset tiedot  100 100   100 100   96

Raportointiprofiili

Tiedonkeräys

Tuotteiden ympäristösuorituskykyä kuvaava kehitys perustuu mitattuihin tietoihin. Toiminnan suorituskykyä kuvaavat tiedot, jotka liittyvät ympäristövastuuseen ja sosiaaliseen vastuuseen, on kerätty Wärtsilä-yhtiöiltä kyselylomakkeella. Taloudellisen vastuun indikaattorit perustuvat pääasiassa tilintarkastettuun tietoon.

Kestävän kehityksen tiedot kerätään ja raportoidaan erityisen ohjeiston mukaisesti, joka sisältää tarvittavat määritelmät ja ohjeet kerättävälle tiedolle. Ympäristökustannukset ja -investoinnit kirjataan Eurostatin ohjeiden mukaisesti.

Jokaisella yhtiöllä on nimetty vastuullinen koordinaattori, joka vastaa tiedon keräämisestä, konsolidoinnista sekä tiedon laadusta ja luotettavuudesta. Yhtiöiden tiedot on hyväksytty paikallisen yhtiön johdossa ennen niiden konsolidointia konsernin luvuiksi. Kestävän kehityksen tiedot raportoidaan Wärtsilän CSM-nimisellä raportointijärjestelmällä. Raportoidut tiedot tarkastetaan sekä paikallisesti että konsernitasolla ennen konsolidointia.

Wärtsilän johtokunta on katselmoinut ja hyväksynyt kestävän kehityksen raportin tiedot.

KPMG Oy Ab on varmentanut kestävän kehityksen raportin GRI:n raportointiperiaatteita vastaan koskien sisällön määritystä ja laatua. Toimipaikkakohtaiset varmennuskäynnit suoritettiin Hampurissa, Saksassa, Göteborgissa, Ruotsissa sekä Winterthurissa, Sveitsissä.

Wärtsilän oman arvion mukaan raportti vastaa GRI G3:n ohjeiden osalta A+ -tasoa. KPMG on tarkistanut raportointimme ja vahvistanut sen vastaavan A+ -tasoa.

Muut tietolähteet

Wärtsilä on julkaissut seuraavat raportit:

Wärtsilän ympäristöraportti 2000
Wärtsilän kestävän kehityksen raportti 2002
Wärtsilän kestävän kehityksen raportti 2004
Wärtsilän kestävän kehityksen raportti 2005
Wärtsilän vuosikertomus 2006
Wärtsilän vuosikertomus 2007
Wärtsilän vuosikertomus 2008
Wärtsilän vuosikertomus 2009

Raportit ja kestävän kehityksen tiedot on esitetty Wärtsilän internet-sivuilla osoitteessa: www.wartsila.com.

Kestävän kehityksen raportointiryhmä

Mikael Troberg Director, Testing and Validation, Industrial Operations
Ari Suominen Director, Technology, Industrial Operations
Juhani Hupli Vice President, Ship Power Technology
Leonardo Sonzio Director, Environmental Services
Joséphine Mickwitz Director, Investor Relations
Natalia Valtasaari IR Officer 

Harri Mäkelä Sustainability Officer
Marko Vainikka Director, Sustainability
(yhteyshenkilö: marko.vainikka@wartsila.com)