Olet tässä:

Toimittajat

Wärtsilä on määrittänyt prosessit tavaran- ja palveluidentoimittajien valitsemiseksi, vaatimusten määrittelemiseksi ja toimitussuhteen kehittämiseksi. Wärtsilä tarjoaa toimittajilleen molempien osapuolien kilpailukykyä vahvistavaa kumppanuutta. Kumppanuuden edellytys on avoin ja jatkuva vuorovaikutus. Kumppanuusajattelua sovelletaan myös Wärtsilän tutkimus- ja kehitystyössä, jossa usein toimitaan tiiviissä yhteistyössä yliopistojen ja keskeisten toimittajien kanssa.

Wärtsilä arvioi toimittajiaan ja hoitaa toimittajasuhteitaan toimittajien hallintajärjestelmän avulla. Toimittaja-arviointeja järjestetään säännöllisesti. Toimittaja-arvioinnit jaetaan kolmeen luokkaan: alkutarkastus, auditointi ja katselmus. Alkutarkastus tehdään potentiaalisille uusille toimittajille ennen toimitussuhteen aloittamista. Auditointi tehdään uusille toimittajille tai toimittajille, joiden suorituskyvyssä on havaittu puutteita Wärtsilän vaatimuksiin nähden. Katselmointi suoritetaan yksittäisen poikkeaman selvittämiseksi. Toimittajiensa arvioinnissa Wärtsilä keskittyy kriittisiin indikaattoreihin, joissa toimittajilta odotetaan korkeita standardeja ja hyvää suorituskykyä. Niitä ovat asiaankuuluvan lainsäädännön noudattaminen, ympäristö-,
työterveys-, työturvallisuus- ja laatuasioiden hoito, prosessikartoitus ja laatusuunnitelmat sekä sosiaalinen vastuu.

Vuonna 2010 Wärtsilä analysoi yli 200 keskeistä toimittajaansa ja suoritti kymmeniä toimittaja-arviointeja. Wärtsilän toimittajien kehittämiseen tähtäävää toimintaa on jatkuvasti käynnissä ympäri maailmaa. Toimittajien kehittämiseen tarkoitettujen työkalujen avulla parannamme kaikkia liiketoimintayksiköitämme palvelevien toimittajien laatutasoa ja toimitusvarmuutta. Työkaluista tärkein on osavalmistuksen laadunvarmistussuunnitelma. Sen tarkoituksena on varmistaa, että toimittaja pystyy valmistamaan tarvittavat osat järkevästi ja tehokkaasti. Kaikki Wärtsilän liiketoimintojen, WIO:n ja konsernin hankintatoiminnon strategiset hankintoihin liittyvät toiminnot tullaan yhdistämään ja rationalisoimaan, jotta konsernin hankinnoissa pystyttäisiin hyödyntämään entistäkin tehokkaammin mittakaavaetuja. Konsernin hankintatoimintoon (WSM) tulee yhtenäinen johtamismalli, yksi tiimi, yhteinen tavoite ja yhtenäinen viestintä toimittajiin nähden. Näin voidaan eliminoida päällekkäinen työ ja saadaan paremmin hallintaan kaikki hankinnat ja toimittajat. Toimittajien kehittämis- ja laatutiimi tukee Wärtsilän tavoitteita ja antaa edellytyksiä hyvälle asiakastyytyväisyydelle varmistamalla toimittajien oikealaatuiset, ajantasaiset ja kustannuksiltaan optimaaliset toimitukset.