Olet tässä:

GRI- ja UNGC-sisältöindeksi

           
    Raportoitu      
    Osittain raportoitu      
    Ei raportoitu      
           
    Perusindikaattori      
    Lisäindikaattori      
           
GRI Sisällysluettelo Linkit   Huomiot YK:N Global Compact
periaatteet
  Profiili        
1 Strategia ja analyysi        
1.1 Konsernijohtajan lausunto Konsernijohtajan katsaus    
1.2 Keskeisten vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien kuvaus Riskit ja riskienhallinta    
    Strategia - kestävä kehitys      
    Ship Power ja kestävä kehitys      
    Power Plants ja kestävä kehitys      
    Services ja kestävä kehitys      
    Wärtsilä ja kestävä kehitys      
    Tavoitteena entistä kestävämmät ratkaisut      
    Ympäristötavoitteet      
    Sosiaaliset tavoitteet      
2 Organisaation profiili        
2.1 Organisaation nimi Wärtsilä lyhyesti      
2.2 Tärkeimmät tuotteet, palvelut ja tuotemerkit Liiketoimintaympäristö      
    Ship Power -katsaus      
    Power Plants -katsaus      
    Services-katsaus      
    Tuotantokatsaus      
2.3 Operatiivinen rakenne Wärtsilä lyhyesti      
    Liiketoimintaympäristö      
    Konsernitilinpäätöksen liitetiedot      
2.4 Yhtiön pääkonttorin sijainti Osakkeet ja osakkeenomistajat   Helsinki, Suomi  
2.5 Toimintojen maantieteellinen sijainti Wärtsilä lyhyesti   www.wartsila.com  
    Liiketoimintaympäristö      
    Konsernitilinpäätöksen liitetiedot      
2.6 Omistussuhteet ja juridinen muoto Osakkeet ja osakkeenomistajat      
2.7 Markkinat Wärtsilä lyhyesti      
    Liiketoimintaympäristö      
2.8 Organisaation toiminnan laajuus Wärtsilä lyhyesti      
    Osakkeenomistajat      
    Liiketoimintaympäristö      
2.9 Merkittävimmät muutokset raportointikaudella Vuosi 2010 lyhyesti      
    Hallituksen toimintakertomus      
2.10 Raportointikaudella saadut palkinnot Tunnustukset      
           
3 Raportointiprosessin kuvaus        
3.1 Raportointiajanjakso Raportointimme      
3.2 Edellisen raportin julkistamisajankohta Raportointimme      
3.3 Raportointitiheys Raportointimme      
3.4 Yhteystiedot Raportointimme      
3.5 Raportin sisällön määrittelyprosessi Raportointimme      
3.6 Raportin laskentaperiaatteet Raportointimme      
3.7 Laskentaperiaatteisiin liittyvät rajoitteet Raportointimme      
3.8 Laskentaperiaatteet yhteisyritysten, tytäryhtiöiden jne. tietojen raportoinnille Raportointimme      
3.9 Mittaus- ja laskentamenetelmien kuvaus Raportointimme      
    Raportointiperiaatteet      
3.10 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Raportointimme      
3.11 Merkittävät muutokset raportin kattavuudessa, laskentaperiaatteissa tai mittausmenetelmissä Raportointimme      
3.13 Periaate ja käytäntö ulkopuolisen varmennuksen käytölle Raportointimme      
           
4 Hallinto, vastuut ja vuorovaikutus  
4.1 Organisaation hallintorakenne Corporate Governance      
4.2 Hallituksen puheenjohtajan asema Hallitus      
4.3 Ulkopuolisten, riippumattomien jäsenten osuus hallituksessa Hallitus      
4.4 Osakkeenomistajien ja henkilöstön vaikuttamiskanavat hallitukseen Varsinainen yhtiökokous      
4.5 Johdon palkitseminen Palkat ja palkitseminen      
4.6 Eturistiriitojen ehkäiseminen Corporate Governance      
4.7 Arviointiprosessit hallituksen pätevyydelle ja asiantuntemukselle Corporate Governance      
4.8 Sisäiset kannanotot, arvot ja toimintaperiaatteet Strategia    
    Wärtsilä ja kestävä kehitys      
    Toimintaperiaatteet      
4.9 Prosessit, joiden avulla hallitus valvoo yritysvastuutyötä Corporate Governance      
    Hallituksen toimintakertomus      
4.10 Hallitustyön arviointi liittyen yritysvastuutyön tuloksiin Corporate Governance      
    Hallituksen toimintakertomus      
4.11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen Riskit ja riskienhallinta    
    Wärtsilä ja kestävä kehitys      
    Ympäristövastuu      
4.12 Vapaaehtoisten aloitteiden ja sitoumusten tukeminen Strategia    
    Kestävän kehityksen johtaminen      
4.13 Jäsenyydet yhdistyksissä ja järjestöissä Wärtsilä järjestöissä    
4.14 Luettelo yrityksen sidosryhmistä Sidosryhmäsuhteet      
4.15 Sidosryhmien tunnistaminen ja valinta Sidosryhmäsuhteet    
4.16 Sidosryhmävuorovaikutuksen muodot Vuorovaikutuskanavat    
4.17 Sidosryhmävuorovaikutuksen myötä esiin tuleviin keskeisiin kysymyksiin vastaaminen Sidosryhmäsuhteet    
    Wärtsilä ja kestävä kehitys      
           
5 Johtaminen ja tunnusluvut      
           
  Taloudellisen vastuun tunnusluvut        
  Johtamistapa Taloudellinen vastuu    
    Taloudelliset tavoitteet      
EC1 Välittömän lisäarvon syntyminen ja jakautuminen Taloudellinen vastuu      
EC2 Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet Riskit ja riskienhallinta    
    Wärtsilä ja päästökauppa      
EC3 Organisaation eläkesitoumusten kattavuus Henkilöstö      
EC4 Merkittävät valtionavustukset Julkinen sektori      
EC5 Organisaation pienin aloituspalkka verrattuna minimipalkkaan merkittävissä toimintamaissa Henkilöstö    
EC6 Ostot paikallisilta toimittajilta Toimittajat      
EC7 Paikalliset rekrytoinnit Henkilöstö    
EC8 Investoinnit paikalliseen infrastruktuuriin Yhteiskuntatuki      
EC9 Merkittävät välilliset vaikutukset Taloudellinen vastuu      
    Yhteiskunta      
           
  Ympäristövastuun tunnusluvut        
  Johtamistapa Ympäristövastuu    
    Yhteenveto ympäristönäkökohdista      
    Ympäristötavoitteet      
EN1 Materiaalien käyttö (paino tai volyymi) Materiaalit, energia ja vesi    
EN2 Kierrätysmateriaalien käyttö Materiaalit, energia ja vesi   Raportointijärjestelmä kehitteillä
EN3 Välitön energiankulutus Materiaalit, energia ja vesi    
EN4 Välillinen energiankulutus Materiaalit, energia ja vesi    
EN5 Energiatehokkuuden parantumisen myötä säästetty energia Ympäristövastuu    
EN6 Toimenpiteet energiatehokkuuden lisäämiseksi tuotannossa ja palveluissa Tavoitteena entistä kestävämmät ratkaisut   www.wartsila.com/kestävä kehitys
EN7 Toimenpiteet välillisen energiankulutuksen vähentämiseksi Ympäristötavoitteet    
    Päästöt ja jätteet    
EN8 Käyttöönotetun veden kokonaismäärä Materiaalit, energia ja vesi    
EN9 Vesilähteet, joiden ekosysteemiin vedenotto vaikuttaa Materiaalit, energia ja vesi    
EN10 Veden kierrätys ja uudelleenkäyttö      
EN11 Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät yhtiön hallussa olevat alueet, niiden sijainti ja koko Ympäristökustannukset ja -vastuut    
EN12 Yhtiön toiminnan vaikutus luonnon monimuotoisuuteen suojelualueilla tai monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla Ympäristökustannukset ja -vastuut   Ei sovellettavissa
EN13 Suojellut ja kunnostetut elinympäristöt     Ei sovellettavissa
EN14 Luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvien vaikutusten hallinta     Ei sovellettavissa
EN15 Uhanalaisten lajien määrä organisaation toiminta-alueilla     Ei sovellettavissa
EN16 Välittömien ja välillisten kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt Päästöt ja jätteet    
EN17 Muut merkittävät kasvihuonepäästöt Päästöt ja jätteet   Raportointijärjestelmä kehitteillä
EN18 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävät aloitteet Päästöt ja jätteet   www.wartsila.com/kestävä kehitys
EN19 Otsonikatoa aiheuttavien aineiden päästöt     Ei sovellettavissa  
EN20 NOx-, SOx- ja muut merkittävät päästöt ilmaan Päästöt ja jätteet    
EN21 Päästöt vesistöihin Materiaalit, energia ja vesi    
EN22 Jätteiden kokonaismäärä Päästöt ja jätteet    
EN23 Merkittävät vuodot Lainsäädännön noudattaminen    
EN24 Kuljetetun, maahan tuodun, maasta viedyn tai käsitellyn ongelmajätteen määrä     Ei sovellettavissa
EN25 Päästöjen vaikutus vesialueisiin     Ei sovellettavissa
EN26 Tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutusten pienentäminen Ship Power -katsaus   www.wartsila.com/kestavä kehitys
    Power Plants -katsaus      
    Services-katsaus      
    Ympäristövastuu      
EN27 Uudelleenkäytettyjen ja kierrätettyjen tuotteiden määrä     www.wartsila.com/kestävä kehitys
EN28 Ympäristömääräysten rikkomisesta aiheutuneiden sakkojen ja sanktioiden määrä Lainsäädännön noudattaminen    
EN29 Kuljetuksiin liittyvät ympäristövaikutukset        
EN30 Ympäristökustannukset ja -investoinnit Ympäristökustannukset ja -vastuut    
           
  Sosiaalisen vastuun tunnusluvut        
  Johtamistapa Henkilöstö ja sosiaalinen vastuu    
    Sosiaaliset tavoitteet      
LA1 Työvoima jaoteltuna työsuhteen ja työsopimuksen mukaan Henkilöstö      
LA2 Työvoiman vaihtuvuus Henkilöstökäytännöt    
LA3 Työntekijöiden etuudet Henkilöstökäytännöt      
LA4 Kollektiivisten työehtosopimusten piirissä olevien työntekijöiden määrä Henkilöstökäytännöt   www.wartsila.com/kestävä kehitys
LA5 Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisirtisanomisaika Henkilöstökäytännöt    
LA6 Työntekiijöiden edustus työsuojelutoimikunnissa Työterveys ja -turvallisuus    
LA7 Tapaturmatiheys, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työpaikalla aiheutuneet kuolemantapaukset Työterveys ja -turvallisuus    
LA8 Työntekijöille suunnattu vakaviin sairauksiin liittyvä koulutus ja neuvonta Työterveys ja -turvallisuus   Osa TTT-järjestelmiä, jotka kattavat Wärtsilän työntekijät
LA9 Terveys- ja turvallisuusasioita koskevat sopimukset ammattiliittojen kanssa        
LA10 Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa Henkilöstö      
LA11 Koulutusohjelmat Henkilöstö      
LA12 Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus Henkilöstökäytännöt      
LA13 Hallintoelinten ja henkilöstötyöryhmien koostumus Corporate Governance    
    Henkilöstö      
    Henkilöstökäytännöt      
LA14 Miesten ja naisten peruspalkan suhde Henkilöstö    
    Henkilöstökäytännöt      
           
  Ihmisoikeudet        
  Johtamistapa Henkilöstö ja sosiaalinen vastuu    
    Sosiaaliset tavoitteet      
HR1 Ihmisoikeuksien huomioon ottaminen investointipäätöksissä Ihmisoikeudet ja työelämän oikeudet    
HR2 Niiden alihankkijoiden määrä, joille on tehty ihmisoikeusarviointi Toimittajat    
HR3 Ihmisoikeuskysymyksiin liittyvä koulutus Kestävän kehityksen johtaminen   Osa liiketoiminta- periaatekoulutusta
HR4 Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät toimenpiteet Ihmisoikeudet ja työelämän oikeudet    
HR5 Järjestäytymis- ja työehtosopimusneuvotteluoikeuksien tukeminen riskialueilla Ihmisoikeudet ja työelämän oikeudet    
HR6 Lapsityövoiman käytön estäminen riskialueilla Wärtsilä ja kestävä kehitys    
    Ihmisoikeudet ja työelämän oikeudet    
HR7 Pakkotyövoiman käytön estäminen riskialueilla Wärtsilä ja kestävä kehitys    
    Ihmisoikeudet ja työelämän oikeudet    
HR8 Ihmisoikeuksiin liittyvä koulutus turvahenkilöstölle Turvallisuuskäytännöt    
HR9 Alkuperäiskansojen oikeuksien rikkomukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Ihmisoikeudet ja työelämän oikeudet    
           
  Yhteiskunta        
  Johtamistapa Henkilöstö ja sosiaalinen vastuu    
    Sosiaaliset tavoitteet      
SO1 Paikallisyhteisöihin kohdistuvien vaikutusten arviointiin ja hallintaan liittyvät ohjelmat Yhteiskunta      
SO2 Korruptioriskianalyysin läpikäyneiden liiketoimintayksiköiden määrä Korruption vastaiset menettelyt    
    Riskit ja riskienhallinta      
SO3 Korruptionvastainen koulutus Korruption vastaiset menettelyt    
SO4 Korruptiotapausten yhteydessä toteutetut toimenpiteet Korruption vastaiset menettelyt    
SO5 Organisaation julkiset kannanotot ja poliittinen lobbaus Poliittinen toiminta    
SO6 Poliittisille puolueille ja poliitikoille annetut lahjoitukset Poliittinen toiminta    
SO7 Kilpailunvastaiseen toimintaan, kartelleihin ja monopoliaseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet Kilpailusäännökset      
SO8 Lakien ja määräysten rikkomisesta aiheutuneet sakot Sosiaaliset tiedot      
           
  Tuotevastuu        
  Johtamistapa Henkilöstö ja sosiaalinen vastuu    
    Tuotevastuu      
PR1 Tuotteiden ja palveluiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten arviointi Tuotevastuu    
PR2 Tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaikutuksiin liittyvien määräysten rikkomukset Tuotevastuu    
PR3 Tuotteisiin ja palveluihin liittyvä pakollinen informaatio Tuotevastuu    
PR4 Tuoteinformaatioon ja -merkintöihin liittyvien määräysten rikkomukset Tuotevastuu    
PR5 Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyys      
PR6 Markkinointiviestinnän, mainonnan ja sponsoroinnin lainmukaisuuden täyttäminen Tuotevastuu      
PR7 Markkinointiviestintään, mainontaan ja sponsorointiin liittyvien määräysten rikkomukset Tuotevastuu      
PR8 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen liittyvät valitukset Tuotevastuu    
PR9 Tuotteiden ja palveluiden käyttöön liittyvän lainsäädännön ja säännösten rikkomisesta aiheutuneet sakot Tuotevastuu