Olet tässä:

Vuosi 2010 lyhyesti - vakaa kehitys kaikilla toiminnan alueilla

Vuoden 2010 kehitys oli odotusten mukainen. Liikevaihto laski 13% edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 4.553 milj. euroon. Liikevoitto pysyi korkealla tasolla ja oli 487 milj. euroa (638) ja liikevoittomarginaali oli 10,7% (12,1). Liiketoiminnan rahavirta oli ennätyskorkea 663 milj. euroa (349).

Uusien laivojen tilausaktiviteetti odotettua vahvempi

Vuonna 2010 uusien alusten tilaukset kasvoivat 75% edelliseen vuoteen verrattuna. Elpyminen oli selvästi odotettua nopeampaa ja merkittävämpää. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla irtolastialusten tilausaktiviteetti oli vahvaa ja toisella vuosipuoliskolla nähtiin vastaavaa kasvua konttilaivasegmentillä ja erikoistuneemmissa alustyypeissä. Offshore-segmentin tilausaktiviteetti jatkui vahvana läpi vuoden ja varsinkin kelluvien öljyntuotantolaitosten kysyntä oli hyvällä tasolla. Tämän seurauksena, Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä oli 657 milj. euroa (317).

Power Plants -markkinat pysyivät vakaina

Rahoituskriisi, jonka seurauksena voimantuotannon investointeja lykättiin vuonna 2009, helpotti vuoden 2010 aikana ja markkina-aktiviteetti oli hyvällä tasolla läpi vuoden. Teollisuustuotannon, väestön ja elintason kasvaessa kehittyvissä maissa myös voimantuotannon tarve kasvaa. Lisäksi tuulivoimatuotannon kapasiteetti on kasvanut mikä luo tarvetta joustavalle voimantuotannolle. Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymä oli 1.413 milj. euroa (1.048), 35% korkeampi kuin edellisenä vuonna.

Laivahuoltomarkkinoiden kehitys hidasta
Vuoden aikana maailmanlaajuinen laskusuhdanne vaikutti laivahuoltomarkkinoihin, joita leimasivat kustannussäästöt. Varsinkin kauppalaivasegmentillä varustamot rajoittivat edelleen ylläpito- ja modernisointi-investointejaan. Monia laivoja operoitiin hitailla nopeuksilla, mikä vähentää ylläpito- ja kunnostuskustannuksia. Vuoden lopussa, liikenteestä poistettujen alusten määrä laski 6%:iin 10%:in huipusta vuoden 2010 alussa. Laskusuhdanteen vaikutus voimalahuoltotoimintaan oli lievempi. Wärtsilä Services -liiketoiminnan tilauskertymä ja liikevaihto pysyivät viime vuoden hyvällä tasolla.

Kapasiteetin sopeuttamistoimenpiteet aloitettiin

Tammikuussa 2010 Wärtsilä aloitti tuotantokapasiteettinsa sopeuttamisen perustavanlaatuisiin markkinamuutoksiin ja heikentyneeseen kysyntäympäristöön. Osa tuotantokapasiteetista on siirretty Kiinaan ja kahta Alankomaissa sijaitsevaa tehdasta ollaan sulkemassa. Uudet, tehokkaammat toimintatavat ovat mahdollistaneet pienempien yksiköiden sulkemisen ja toimintojen yhdistämisen suurempiin kokonaisuuksiin eri maissa ja tuotannon keskittämisen lähelle kasvumarkkinoita. Neljännen neljänneksen aikana Wärtsilä käynnisti ohjelmia vähentääkseen noin 400 työpaikkaa tukitoiminnoissa. Kaikkien näiden eri ajankohtina aloitettujen toimenpiteiden myötä Wärtsilä vähentää henkilöstömäärää noin 1.800 työpaikalla.

Avainluvut
 
MEUR 2010 Q4 / 2010 Q3 / 2010 Q2 / 2010 Q1 / 2010 2009 2008
Liikevaihto 4 553 1 462 1 039 1 131 922 5 260 4 612
  Ship Power 1 201 371 277 276 278 1 767 1 531
  Power Plants 1 525 577 321 390 237 1 645 1 261
  Services 1 823 516 435 463 409 1 830 1 830
Poistot ja alaskirjaukset -116 -29 -29 -28 -30 -165 -99
Liiketulos1 487 159 117 117 94 638 525
Liiketulos1, % 10,7 10,9 11,2 10,4 10,2 12,1 11,4
Tulos ennen veroja 548 251 140 109 49 558 516
Tulos/osake1, EUR 3,35 0,99 0,83 0,86 0,68 4,3 3,88 2
Taseen loppusumma 4 696 4 696 4 711 4 737 4 647 4 655 4 743
Korolliset velat, brutto 628 628 688 678 682 664 664
Rahavarat 776 776 578 331 252 244 197
ROI % 26,0 - - - - 29,9 32,4
Nettovelkaantumisaste -0,09 -0,09 0,07 0,24 0,31 0,28 0,39
Tilauskanta kauden lopussa 3 795 3 795 4 243 4 315 4 330 4 491 6 883
Tilauskertymä 4 005 1 003 1 004 1 117 881 3 291 5 573
Henkilöstö kauden lopussa 17 528 17 528 17 704 17 905 18 410 18 541 18 812
Osakekannan markkina-arvo tilikauden lopussa 5 631 - - - - 2 768 2 072
                 
1 Vuoden 2009 ja 2010 luvut on esitetty ennen kertaluonteisia eriä ja myyntivoittoja
2 3,96 euroa ilman Wärtsilän osakelajien yhdistämisen vaikutusta.