Olet tässä:

Konsernijohtajan katsaus

Hyvät osakkeenomistajat,

Vuosi 2010 oli Wärtsilälle palautumisen aikaa. Se oli samalla jatkoa toimintojen tiivistämiselle ja uudelleenjärjestelylle.

Vuoden alkaessa tilauskantamme oli nopeasti pienentynyt ja oli vaikea ennakoida milloin elpyminen voisi todella alkaa. Syvän finanssikriisin myötä maailmankauppa oli heikentynyt voimakkaasti ja merirahtimarkkinoilla oli runsaasti ylitarjontaa. Voimalamarkkinoilla ei ollut ylikapasiteettia, mutta kamppailu rahoituksen saatavuudesta viivästytti muuten terveiden projektien etenemistä.

On selvää, että kilpailu finanssikriisin jälkeisessä teollisessa rakenteessa tulee olemaan aikaisempaakin kovempaa. Aasialaiset telakat omivat entistä suuremman osan maailman laivanrakennuksesta. Komponentti- ja järjestelmätoimittajien on mukauduttava tähän. Finanssikriisiä edeltänyt korkeasuhdanne on tuonut alalle kapasiteettia, jolle ei mahdollisesti nyt ole käyttöä.

Kilpailukyvyn ja kannattavuuden ylläpitäminen myös näissä oloissa on päätavoitteemme. Siksi jatkoimme vuoden 2010 alussa moottori- ja potkurituotantomme uudelleenjärjestelyjä. Nämä päätökset siirtävät tuotantoa lähemmäs Kiinan markkinoitamme ja valmistus Euroopassa tiivistyy. Huolto, jonka myynti oli edellisen vuoden tasolla, on järjestänyt kapasiteettiaan kysyntätilanteen mukaisesti. Vuoden loppua kohti myös tukitoiminnoissa käynnistettiin uudelleenjärjestelyjä.

Kapasiteetin vähentäminen lomautusten ja irtisanomisten kautta ei luonnollisestikaan ole itsetarkoitus tai edes tavoiteltava päämäärä. Olen kuitenkin tyytyväisyydellä pannut merkille, miten hyvin Wärtsilän henkilöstö on ymmärtänyt tilanteen vakavuuden ja tarvittavat toimenpiteet. Vuoden 2010 lopussa tehdyssä tyytyväisyysmittauksessa ylivoimainen enemmistö henkilöstöstä toi julki sitoutumisensa Wärtsilään ja sen tavoitteisiin.

Wärtsilän henkilöstömäärä väheni vuoden 2010 loppuun mennessä ja oli 17.528 (18.541).

Laivatilaukset lähtivät uuteen kasvuun selvästi aikaisemmin kuin oli oletettu jo keväällä 2010. Vuoden aikana laivatilaukset lähes kaksinkertaistuivat edelliseen vuoteen verrattuna. Keväällä tilattiin merkittävä määrä irtolastialuksia ja loppuvuotta kohti konttialusten tilaukset lähtivät käyntiin. Offshore-toiminta on jatkunut vilkkaana. Wärtsilän Ship Power -tilaukset lähtivät hitaasti kasvuun. Suuntauksemme laivasuunnittelijaksi sekä järjestelmä- ja käyttöpalvelujen toimittajaksi on osoittanut hyväksi tavaksi tukea asiakkaitamme, niin telakoita kuin varustamojakin, niiden pyrkimyksissä kehittää liiketoimintaansa yhä tehokkaammaksi ja kestävämmäksi. Tarve kestävällä ja luotettavalla tavalla tuotetulle sähkölle ei kadonnut maailmasta finanssikriisin yhteydessä. Power Plants -toimialamme aktiviteetti on jatkunut korkealla tasolla. Isoihin kaasumoottoreihimme perustuvat voimalaratkaisut kiinnostavat asiakkaitamme. Asiakkaat arvostavat niiden korkeaa hyötysuhdetta kaikissa kuormitustilanteissa, erinomaista kuormanhallintakykyä sekä modulaarista rakennetta, joka mahdollistaa lisäkapasiteetin asentamisen tarpeen mukaan. Teholla mitattuna yli 50 prosenttiin vuonna 2010 toimitetuista voimaloista solmittiin Wärtsilän pitkäaikainen käyttöpalvelusopimus.

Pitkäaikaiset käyttö- ja palvelusopimukset olivat aikaisemmin varustamotoiminnassa lähes tuntemattomia, mutta tänään laajan mielenkiinnon kohteena. Olen iloinen siitä, että Services-toimialamme on allekirjoittanut tällaisia sopimuksia kiistattomasti maailman johtavien varustamojen kanssa. Services, jonka osuus konsernin liikevaihdosta oli 40 prosenttia vuonna 2010, on osoittanut toimintansa kestävän myös finanssikriisin mukanaan tuomat paineet.

Niin sanottujen BRIC-maiden osuus liikevaihdostamme oli viime vuonna 23 prosenttia. Näillä mailla on keskeinen sija toiminnassamme myös tulevaisuudessa. Brasilia, jolla on valtavat energiavarat, laajentaa teollista toimintaansa ja Wärtsilä tulee ottamaan osansa tästä. Viime vuoden aikana sovimme Venäjälle perustettavasta yhteisyrityksestä, jossa ryhdytään valmistamaan Wärtsilän suunnittelemia veturimoottoreita. Ensimmäisen tällaisen moottorin veturikoeajot aloitettiin vuoden 2010 lopussa. Intia on ollut toimintamme keskiössä jo 1980-luvun alusta ja Kiinan toimintamme kasvaa. Meillä on tänään Kiinassa kolme yhteisyritystä sekä laajasti omaa toimintaa, joissa on yhteensä noin 1.800 henkilöä. Myynnillä mitattuna Kiina oli jälleen tärkein maamme.

Olemme sitoutuneet kehittämään edelleen uudenaikaista tuote- ja palvelutarjontaamme. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen osuus liikevaihdostamme oli viime vuonna 3 prosenttia. Vuonna 2011 ne ovat vähintään samalla tasolla. Tuotteemme ja toimintamme tukevat vahvasti tulevaisuuden merenkulun ja sähköntuotannon kestävää kehitystä. Emme tingi toiminnan korkeasta eettisestä tasosta. Tässä yhteydessä olemme sitoutuneet YK:n "Global Compact":iin ja sen kymmeneen periaatteeseen, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työoloja, ympäristöä ja korruption vastaisia toimenpiteitä.

Vuoden 2009 matalan tilauskertymän seurauksena liikevaihtomme laski vuonna 2010 13 prosentilla 4,6 miljardiin euroon voimakkaan kasvukauden jälkeen. Vuonna 2011 liikevaihto kasvaa jälleen. Olemme tyytyväisiä siihen, että kannattavuus pysyi hyvällä tasolla, 10,7 prosenttia, ja sen odotetaan paranevan hieman vuonna 2011. Pidemmällä tähtäimellä katsomme, että joustava toimintamallimme, hyvä asema markkinoilla ja tehokas huolto-organisaatiomme mahdollistavat 14 prosentin liikevoittotason.

Haluan tässä yhteydessä kiittää osakkeenomistajiamme luottamuksestanne yhtiötämme kohtaan, asiakkaitamme luottamuksesta tuotteitamme ja palvelujamme kohtaan sekä, eikä vähiten tietenkään, henkilöstöämme sitoutumisestanne yhteisiin tavoitteisiimme.

Ole Johansson

Konsernijohtaja