Olet tässä:

Markkinanäkymät

Vaikka laivanrakennusmarkkinoiden elpyminen on ollut huomattavasti odotettua vahvempaa, markkinaperusteet tietyillä alussegmenteillä pysyvät muuttumattomina. Varsinkin kauppalaivasegmentillä on ylikapasiteettia, kun tilauskantaa toimitetaan edelleen ja koska segmentin tilausaktiviteetti on ollut vahva vuoden 2010 aikana. Wärtsilän näkemys kauppalaivasegmentin kehityksestä vuonna 2011 on varovainen. Offshore-segmentin ja muiden Wärtsilälle tärkeiden erikoistuneempien alussegmenttien vahvistumisen odotetaan jatkuvan vuonna 2011. Kiinnostus maakaasuun merenkulun polttoaineena jatkunee, mikä tarjoaa Wärtsilälle mahdollisuuksia tällä alueella.

Vuonna 2011 vallitsevat olosuhteet vaikuttavat edelleen laivanrakennusalan toimittajien keskinäiseen kilpailuun ja hintapaineisiin. Wärtsilä arvioi Ship Power -liiketoiminnan vuoden 2011 tilauskertymän paranevan maltillisesti vuoteen 2010 verrattuna.

Voimantuotannon markkinoiden elpymisen odotetaan jatkuvan vuonna 2011. Kasvavat kehittyvät markkinat jatkavat investointeja voimantuotantoon ja OECD-maiden odotetaan vähitellen tarttuvan voimantuotantojärjestelmien muutostarpeisiin. Uusiutuvan voimantuotannon investointien elpyminen saattaa vielä kestää, mutta uusiutuvan energian voimalakanta, pääosin tuulivoimaa, on kasvanut huomattavasti viime vuosien aikana. Tämä luo tarvetta joustaville energiaratkaisuille voimantuotannon vaihtelujen hallinnoimiseksi. Samanaikaisesti maakaasutuotanto on kannattavaa. Maakaasun hinnat ovat pysyneet vakaina ja Yhdysvalloissa maakaasun ja öljyn hinnat eivät enää ole riippuvaisia toisistaan liuskekaasutarjonnan kasvun ja kohtuullisen kysynnän seurauksena. On myös odotettavissa, että ympäristösyistä vanhempaan hiilivoimaan perustuvan voimantuotannon vähentyminen luo kysyntää puhtaalle kaasuun perustuvalle tuotannolle. Wärtsilä arvioi Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymän pysyvän hyvällä tasolla vuonna 2011.

Wärtsilä odottaa merihuoltomarkkinoiden elpymisen alkavan vuonna 2011. Voimaloiden käyttöasteet pysyvät edelleen korkealla. Asiakkaat keskittyvät yhä toiminnallisiin parannuksiin ja kilpailukykyyn. Wärtsilällä on hyvä asema laitteiston luotettavuuden ja käytettävyyden takaavien sekä ylläpitokustannuksia vähentävien huoltoratkaisujen tarjoamisessa. Tiukentuvat ympäristövaatimukset ovat haaste asiakkaillemme. Wärtsilän laaja tuotevalikoima tarjoaa asiakkaille kilpailukykyisiä ratkaisuja uusien vaatimusten täyttämiseksi. Services-liiketoiminnan koko ja laajuus luo vakautta muuttuvassa markkinaympäristössä ja luo perustan tulevalle kasvulle.