Riskit ja riskienhallinta

Riskienhallinnan periaatteet

Riskienhallinnan tehtävä on arvioida ja hallinnoida jatkuvasti kaikkia yritystoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia, uhkia ja riskejä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Riskienhallinnan perusta on Wärtsilän toimintojen ja tuotteiden koko elinkaaren aikainen korkea laatu sekä jatkuva, systemaattinen työ vahinkojen ennalta ehkäisemiseksi kaikilla organisaatiotasoilla periaatteena "jokainen on vastuunkantaja". Pitkällä aikavälillä vain näin menetellen voidaan riskikustannuksia alentaa.

Hallitus ja johtokunta tekevät päätökset ja antavat ohjeet strategisissa asioissa. Liiketoiminnat vastaavat omien strategisten tavoitteidensa saavuttamisesta sekä kaikkien riskiensä hallinnasta ja torjunnasta. Riskienhallintatoiminto on osa rahoitustoimintoa, joka raportoi talous- ja rahoitusjohtajalle (CFO). Riskienhallintatoiminto kartoittaa eri liiketoiminta-alueiden riskit, valmistelee riskienhallintapolitiikan, tekee liiketoiminta-alueiden kanssa yhteistyötä käytännön riskientorjunnassa ja kehittää yhdessä vakuutusyhtiöiden ja meklareiden kanssa tarvittavat globaalit ja paikalliset vakuutusratkaisut. Tarkastusvaliokunta tarkastaa ja arvioi riskienhallinnan riittävyyden. Wärtsilän hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintapolitiikan.

Riskiraportointi

Vuonna 2010 Wärtsilä kehitti edelleen riskiraportointiaan. Kunkin liiketoiminnan johto pitää vuosittain johtokunnan kokouksessa katsauksen, joka käsittää myös riskit ja riskientorjunnan. Syksyllä ennen budjetointikierrosta järjestetään taloutta koskeva johdon katsaus, jossa esitetään konsernin ja kaikkien liiketoimintojen riskikartta. Riskit määritellään joko sisäisiksi tai ulkoisiksi ja kvantifioidaan euromääräisiksi, ja niiden todennäköisyys arvioidaan. Työn tuloksista tehdään yhteenveto Wärtsilän riskiluotaimessa. Riskien torjunta, mukaan lukien mahdolliset investoinnit, kuuluu normaaliin liiketoiminnan johtamiseen. Tuloksena syntyvä konsernin riskiraportti esitellään hallitukselle.

Yksi liiketoimintojen johtoryhmien erillisistä tehtävistä on riskinhallinta. Liiketoiminnat ovat vastuussa niihin kuuluvien yksiköiden riskienhallinnan organisoinnista, seurannasta ja raportoinnista. Vuonna 2010 kullekin liiketoiminnalle tehtiin erilliset riskiarvioinnit, joiden pohjalta laadittiin liiketoimintakohtaiset riskiluotaimet. Liiketoimintakohtaisen riskiraportoinnin ohella Wärtsilässä on neljä liiketoimintarajat ylittävää riskiryhmää. Tuotanto-, toimitusketju-, laatu- ja tuotevastuuryhmät ovat olleet toiminnassa kaksi viime vuotta, ja liiketoimintarajat ylittävää riskien tunnistamiseen ja torjuntaan tähtäävää työtä vahvistettiin vuonna 2010 perustamalla uusi strategisia riskejä käsittelevä riskiryhmä. Ryhmissä keskitytään riskien tunnistamiseen ja torjumiseen konsernitasolla. Ne kokoontuvat noin neljä kertaa vuodessa.

Konsernin riskienhallintatoiminto koordinoi konsernitason riskienhallintaa ja riskiraportointia. Sisäinen tarkastus on vastuussa riskienhallintaprosessin tarkistamisesta vuosittain.

 

Riskikategoriat

Wärtsilän keskeisimmät riskit on jaettu neljään kategoriaan: strategiset, operatiiviset sekä vahinko- ja rahoitusriskit. Riski määritellään tapahtuman todennäköisyyden ja siitä todennäköisesti aiheutuvien vahinkojen tuloksena. Todennäköiset vahingot ovat suurimmat strategisissa ja operatiivisissa riskeissä ja pienimmät vahinko- ja rahoitusriskeissä.