Olet tässä:

Strategiset riskit

Erityinen strategisten riskien kartoitus on osa konsernin strategista suunnitteluprosessia.

Liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit

Maailmantalouden ja omien asiakastoimialojemme syklisyys vaikuttaa tuotteidemme kysyntään sekä rahoitusasemaamme ja liiketulokseemme. Wärtsilän asemaa syklisillä markkinoilla vakauttavat tietyssä määrin kapasiteetin ulkoistamiseen perustuva joustava, useita tuotteita käsittävä tuotantomalli sekä vakaa liiketoimintarakenne, jossa suuri osa liikevaihdosta tulee Services-liiketoiminnasta. Wärtsilään vaikuttivat edelleen vuonna 2010 rahoitusmarkkinoiden kuohunta ja siitä seurannut maailmanlaajuinen taloustaantuma. Tärkeitä Wärtsilään ja sen asiakkaisiin ja toimittajiin epäsuorasti vaikuttavia taloudellisia seikkoja ovat mm. rahoituslaitosten likviditeetti ja omavaraisuus, ja näin ollen niiden mahdollisuus ja halukkuus myöntää luottoja, valtiolliset elvytysohjelmat varsinkin energia- ja infrastruktuurisektoreilla, monenkeskisten instituutioiden kuten IFC:n (International Finance Corporation) toiminnan tehostuminen sekä vientiluottojen ja -takuiden saatavuus. Wärtsilän suhteellisen suuri tilauskanta antaa kuitenkin jonkin verran aikaa sopeuttaville toimenpiteille.

Markkina- ja asiakasriski

Merenkulkualalla oli havaittavissa ensimmäisiä vilkastumisen merkkejä jo edellisen vuoden lopulla, ja elpyminen jatkui vuonna 2010. Merenkulun eri segmenttien välillä on kuitenkin suuria eroja. Aasian ja etenkin Kiinan laivanrakennusmarkkinat ovat odotetusti nousseet vahvimmiksi, ja vuonna 2010 kiinalaistelakat saivat lähes puolet uusista laivatilauksista (sekä tonneissa että laivojen määrässä mitattuna). Wärtsilä on valmistautunut kehitykseen perustamalla Kiinaan, Koreaan ja Japaniin toimitusyksikköjä ja yhteisyrityksiä paikallisten toimijoiden kanssa ja sijoittamalla Ship Power -liiketoiminnan ylimmän johdon Shanghaihin. Wärtsilällä on hyvä asema kaikilla laivanrakentamisen päämarkkinoilla ja kaikissa merkittävissä alustyypeissä, mikä pienentää yksittäiseen asiakkaaseen tai maantieteelliseen alueeseen liittyviä riskejä.

Kauppalaivojen segmentissä ongelmana on yhä ylikapasiteetti, mikä on pitänyt tilausmäärät pieninä, vaikka esimerkiksi irtolastialuksissa elpyminen on ollut paljon nopeampaa ja voimakkaampaa kuin vielä vuosi sitten arvioitiin. Markkinat kamppailevat edelleen vasta koetun kriisin jälkimainingeissa, ja täyden elpymisen tiellä olevista ongelmista suurimpia on tällä hetkellä uusien projektien rahoitus. Peruutuksia on odotettavissa vielä jonkin verran, mutta jokseenkin epävakaana jatkuvan markkinatilanteen päävaikutukset näkyvät tilausten lykkäämisinä ja aikataulujen muutoksina.

Power Plants -liiketoiminnan kysyntä vilkastui vuonna 2010 selvästi, ja vuoden aikana saatiin useita mittavia voimalaitostilauksia. Rahoituksen saatavuuteen liittyvät riskit pienenivät rahoitussektorin elpyessä. Uusien projektitarjousten määrä pysyi myös hyvällä tasolla. Vilkkainta toiminta oli Aasian, Keski-Amerikan ja Etelä-Amerikan markkinoilla.

Wärtsilä Power Plants -liiketoiminnalla on neljän tyyppisiä voimalaitosasiakkaita: teollisuusasiakkaat, itsenäiset voimantuottajat, sähkölaitokset sekä öljy- ja kaasuteollisuuden asiakkaat. Kaikki asiakastyypit olivat hyvin edustettuina tilauskertymäprofiilissa, ja voimakkaimmin kasvoivat sähkölaitoksilta ja itsenäisiltä voimantuottajilta saadut tilaukset. Power Plants -liiketoiminnan strateginen tavoite on tukea asiakkaiden toimintaa tarjoamalla energiatehokkaita, joustavasti eri polttoaineita hyödyntäviä ja käytettävyydeltään joustavia ratkaisuja, jotka tarjoavat optimaaliset keinot sähköverkon kuormaprofiilin vaihteluiden hallintaan. Wärtsilän ratkaisut antavat myös mahdollisuuden lisätä uusiutuvien energianlähteiden käyttöä, mikä vaatii kapasiteetin jatkuvan saatavuuden turvaavaa varavoimaa. 

Services-liiketoiminnan volyymi säilyi vakaana, ja pitkän aikavälin volyymin uskotaan yhä kasvavan uusmyyntiä nopeammin. Wärtsilällä on yli 14.000 asiakasta ja lähes 180.000 MW:n aktiivinen moottorikanta, joten riippuvuutta yksittäisistä asiakkaista tai asiakassegmenteistä ei juuri ole. Wärtsilä jatkaa palvelutarjontansa kehittämistä tiiviissä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Uusia mahdollisuuksia luo se, että asiakkaat etsivät jatkuvasti uusia keinoja säästää kustannuksia ja tehostaa toimintaansa.

 

Kilpailutilanne- ja hintariski

Hintakilpailu kiristyi vuoden aikana, koska uusia projekteja käynnistyi vain vähän suhteessa käytettävissä olevaan kapasiteettiin. Ship Power -liiketoiminnan suurimmat kilpailijat päämoottoreissa ovat MAN Diesel ja Caterpillar (MAK). Kilpailutilanteessa ja markkinaosuuksissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuonna 2010. Propulsiolaitteistoissa kilpailutilanne on hajanainen, ja eri tuotesegmenteissä on eri kilpailijoita. Kokonaisratkaisujen myynti pelkkien yksittäisten tuotteiden sijaan vähentää hintavaihteluita. Wärtsilän toiminta järjestelmäintegraattorina, jolla on automaatio- ja laivasuunnitteluosaamista, tulee olemaan tulevaisuudessa entistäkin tärkeämpi.

Nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimalaitosten markkinoilla Wärtsilän pääkilpailijat ovat samat moottoritoimittajat kuin Ship Power -liiketoiminnassa. Maakaasuun perustuvassa voimantuotannossa pääkilpailijoita ovat kaasuturbiinien valmistajat, kuten GE, Siemens, Rolls Royce ja Ansaldo.

Services-liiketoiminnassa Wärtsilällä ei ole suoranaisia kilpailijoita, joilla olisi vastaavanlainen laaja yhden toimittajan palvelutarjonta. Näin ollen kullakin huoltokategorialla on omat kilpailijansa. Muiden moottoritoimittajien huoltoverkostoa lukuun ottamatta huoltomarkkinoilla on vain harvoja globaaleja toimijoita. Asiakasyritysten konsolidoituminen ja voimistuva kustannustietoisuus parantavat Wärtsilän mahdollisuuksia tarjota laajaa palveluratkaisujen valikoimaa eritoten varustamoille.

Poliittiset ja lainsäädännölliset riskit

Wärtsilä on läsnä yli 160 paikkakunnalla yli 70 maassa, ja voimalaitoksia on toimitettu yli 165 maahan. Poliittisen ympäristön sekä lainsäädännön kehittymisellä voi olla merkittäviä vaikutuksia Wärtsilän liiketoimintaan. Wärtsilä seuraa aktiivisesti eri markkina-alueiden poliittista kehitystä ja lainsäädäntöä ja on vuorovaikutuksessa eri toimielimien kanssa konsernin liiketoiminnalle merkittävissä hankkeissa. Merkittävä osa vaikuttamisesta tapahtuu etu- ja toimialajärjestöjen kautta. Poliittista kehitystä ja lainsäädännön kehittymistä seurataan sekä konsernitasolla että tytäryhtiöissä.

Ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyvät riskit

Wärtsilä on arvioinut kestävään kehitykseen liittyviä riskejä, mukaan lukien ilmastonmuutokseen liittyvät riskit, sekä strategisissa että operatiivisissa riskikartoituksissa. Niiden ei kuitenkaan todettu olevan merkittäviä. Kestävään kehitykseen, ilmastonmuutokseen ja Wärtsilän tuotteisiin liittyvät mahdolliset liiketoimintariskit liittyvät päästörajoituksiin ja asiakkaiden asennemuutoksiin polttomoottoreiden ja fossiilisten polttoaineiden käytön osalta. Ympäristölainsäädännön muutoksista johtuvat riskit liittyvät erilaisten päästöjen muodostamaan monimutkaiseen kokonaisuuteen, saatavissa olevien polttoaineiden ja päästöjen väliseen tasapainoon, käytettävissä olevaan ympäristötekniikkaan, sen vaikutukseen laitosten kokonaishyötysuhteeseen sekä tuloksena olevaan taloudelliseen kannattavuuteen. Tiukkenevat ympäristömääräykset luovat Wärtsilälle monia mahdollisuuksia hyödyntää edelläkävijän asemaansa teknologian kehittämisessä. Wärtsilä on vuosikymmenien ajan parantanut tuotteidensa hyötysuhdetta alentaen samalla niistä aiheutuvia päästöjä. Wärtsilän tuotteiden polttoainejoustavuus mahdollistaa useiden eri polttoaineiden käytön uusiutuvat polttoaineet mukaan lukien, ja joustava käytettävyys antaa mahdollisuuden suuren uusiutuviin energialähteisiin perustuvan kapasiteetin asentamiseen sähköverkon luotettavuutta heikentämättä. Wärtsilän teknologian avulla voidaan myös minimoida energiantuotannon vedenkulutus. Makean veden puutteen arvioidaan olevan yksi suurimmista ihmiskunnan tulevaisuudessa kohtaamista haasteista.

Kansainvälinen Merenkulkujärjestö (IMO) asettaa rajat moottoreiden typenoksidipäästöille (NOx) sekä polttoaineen rikkipitoisuudelle. Vaatimukset tiukkenevat vaiheittain vuosina 2010–2020. NOx-päästöjen osalta Wärtsilä on jo esitellyt ratkaisuja, joiden avulla vaatimukset voidaan täyttää. Wärtsilän moottorit on suunniteltu toimimaan millä tahansa polttoaineen rikkipitoisuudella. Wärtsilä on reagoinut tiukkeneviin SOx-päästörajoihin kehittämällä pesuriteknologiaa, jolla pakokaasut voidaan puhdistaa määräysten vaatimalle tasolle. Lisäksi Wärtsilällä on monitahoinen kaasumoottoristrategia ja Wärtsilä voi tarjota aluskäyttöön soveltuvia kaasumoottoreita.

Maailmanpankin/IFC:n (International Finance Corporation) julkaisemat lämpövoimalaitosten EHS-ohjeet (ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjeet) ovat teknisiä viiteasiakirjoja, joissa esitetään yleisiä ja toimialakohtaisia esimerkkejä hyvistä kansainvälisistä teollisuuskäytännöistä (GIIP). Johtavat kansainväliset pankit ovat sopineet IFC:n kanssa soveltavansa IFC:n ympäristö- ja yhteiskuntavastuunormeihin perustuvia ns. Equator-periaatteita. Monet muutkin rahoituslaitokset, esimerkiksi vientiluottolaitokset, soveltavat projekteissaan kansallisten vaatimusten lisäksi Maailmanpankki-ryhmän ohjeistoa. Maailmanpankin/IFC:n EHS-ohjeet asettavat näin ollen maailmanlaajuisesti voimalaitosprojektien ympäristövaikutusten nykyisen minimivaatimustason. Arviolta yli 70% kehittyvien markkinoiden projektirahoitustoiminnasta hoidetaan nykyisin Equator-periaatteiden mukaisesti.

Euroopan parlamentti on hyväksynyt EU:n teollisuuspäästöjä koskevan direktiivin, ja se on astunut voimaan vuoden 2011 alussa. Samoin meneillään on UNECE:n Göteborgin pöytäkirjan uudistustyö, jonka odotetaan päättyvän vuoden 2011 aikana. Eri sidosryhmät ovat nykyisin vilkkaassa vuorovaikutuksessa keskenään. Wärtsilä on osallistunut ja osallistuu edelleen aktiivisesti viranomaisten, järjestöjen, teollisuuden ja asiakkaiden väliseen vuoropuheluun, jotta voisimme varmistaa markkinoiden tarpeisiin parhaiten sopivat ratkaisut.

Wärtsilän voimakas panostus T&K-toimintaan ja ratkaisujen kehittämiseen antaa meille monia mahdollisuuksia kestävän kehityksen alueella. Merenkulkualalla Wärtsilä voi pienentää laivojen hiilijalanjälkeä laivasuunnittelun, hyötysuhteeltaan parempien koneiden ja optimaalisten propulsioratkaisujen avulla. Power Plants -liiketoiminnassa Wärtsilä voi edistää alan kehitystä esimerkiksi parantamalla moottoreiden hyötysuhdetta ja polttoainejoustavuutta (esim. biopolttoaineet ja maakaasu) sekä kehittämällä kokonaishyötysuhteeltaan erittäin tehokkaita laitoksia yhdistettyyn sähkön ja lämmön tuotantoon (CHP). Services-liiketoiminnassa Wärtsilä voi tarjota monenlaisia päästöjä vähentäviä ja hyötysuhdetta parantavia jälkiasennusratkaisuja. Lisäksi Wärtsilä voi tarjota ympäristömyötäisiä ratkaisuja lukuisiin sovelluksiin, esim. pilssi- ja painolastiveden käsittelyyn. Wärtsilän Toimituskeskus Ecotech -yksikkö keskittyy muihin kuin itse moottoreihin liittyvän ympäristötekniikan osaamiseen. Tavoitteena on kyky reagoida nopeasti markkinoiden ja asiakkaiden tarpeisiin integroitujen ja suorituskyvyltään koeteltujen ratkaisujen avulla.

Lisätietoja on vuosikertomukseen liitetyssä erillisessä kestävän kehityksen raportissa.

Teknologiariskit

Teknologiajohtajana Wärtsilän on säilytettävä kustannustehokkuutensa, ja Wärtsilä painottaa erityisesti moottoreiden hyötysuhdetta ja päästöjen torjuntaa. Uusien tuotteiden kehitystyössä otetaan huomioon Wärtsilän strategian mukainen elinkaaripalvelu- ja hyötysuhdeajattelu esimerkiksi hyödyntämällä laivasuunnittelua, sähkö- ja automaatio-osaamista sekä ympäristötekniikkaa. Wärtsilä pyrkii kasvattamaan ratkaisujensa kilpailukykyä vankalla T&K-työllä ja innovoimalla.