Olet tässä:

Operatiiviset riskit

Operatiivisten riskien hallinta on osa liiketoiminta-alueiden päivittäistä työtä. Tämän tavanomaisen riskienhallinnan lisäksi on perustettu kaikkien liiketoiminta-alueiden edustajista koostuvia operatiivisia riskienhallintaryhmiä, joiden tarkoituksena on toiminnan jatkuva parantaminen.

Valmistusriski

Suurimmissa toimituskeskuksissa toteutettiin riskiarvioinnit. Lisäksi saatettiin päätökseen merkittäviä turvallisuuden parantamiseen ja riskien torjuntaan liittyviä investointeja. Wärtsilällä on käytössä laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja turvallisuusjärjestelmät sekä muita tuottavuutta ja turvallisuutta edistäviä järjestelmiä. Wärtsilä on laatinut toiminnan jatkuvuuden varmistavat suunnitelmat tärkeimmissä toimituskeskuksissa.

Koska suurin osa laivanrakentamisesta on jo siirtynyt Aasiaan, Wärtsilän on jatkuvasti analysoitava tuotantoaan ja koko toimitusketjun kapasiteettikustannuksia. Merkittävä askel tuotannon sopeuttamiseksi otettiin tammikuussa 2010, jolloin Wärtsilä ilmoitti suunnittelevansa Hollannin Drunenin toimituskeskuksen sulkemista ja tuotannon pääosan siirtämistä Kiinaan. Tätä pidettiin välttämättömänä, jotta voitaisiin vastata Aasian markkinoiden kysyntään ja ratkaista ylikapasiteettiongelma keskittämällä tuotanto harvempiin yksiköihin sekä tarjota markkinoiden vaatima joustavuus ja ketteryys ottamalla käyttöön useita tuotteita valmistaviin tehtaisiin perustuva tuotantomalli.

Toimittaja- ja alihankkijariski

Wärtsilän keskitetty hankintatoiminto (WSM) vastaa kaikista strategisista hankinnoista. WSM johtaa ja valvoo vastuualueellaan Wärtsilän toimittajaverkostoa ja varmistaa, että toimittajien suorituskyky vastaa Wärtsilän odotuksia. Toimittajien suorituskykyä mitataan siksi jatkuvasti. Osana toiminnan jatkuvuuden suunnitteluun kuuluu jatkuva toiminnan keskeytysriskin arviointi yhteistyössä toimittajiemme kanssa. Vakuutusyhtiöiden kanssa on toteutettu useita toimittajariskiauditointeja yhtenä riskien torjuntaan tähtäävänä toimenpiteenä. Auditoinnit ovat nykyisin kiinteä osa WSM:n ja riskienhallintatoiminnon työtä. Lisäksi toimittajien luottokelpoisuutta seurataan kattavasti riskien torjumiseksi.

Wärtsilän hankintatoiminto on kehittänyt toimintaansa pyrkimällä tiiviimpään yhteistoimintaan tärkeimpien toimittajien kanssa ja luomalla heihin pitkäaikaisia suhteita. Näiden tiiviiden suhteiden avulla WSM varmistaa, että sen toimittajilla on samanlainen näkemys Wärtsilän arvoista ja tavoitteista. Yhteiset arvot ja tavoitteet tukevat Wärtsilää strategisten riskien hallinnassa. Lisäksi WSM jatkaa toimittajarakenteensa kehittämistä kestävän toimittajakannan luomiseksi ja ylläpitämiseksi ja kehittää sen osana globaalia hankintatointa edelleen. Lisäksi toimittajariskejä hallitaan käyttämällä keskeisiin komponenttitoimituksiin kahta toimittajaa.

Tuotteiden elinkaari ja tuotevastuuriski

Uusien tuotteiden lanseeraus sisältää aina riskejä, joita pyritään hallitsemaan T&K-prosessissa eri tavoin, esimerkiksi soveltamalla FMEA-menetelmää ja muita riskien eliminointivälineitä, riskien luokittelua (ns. single issue list) ja sisäistä validointitestausta. Lisäksi Wärtsilä hallitsee laaturiskejä huolellisella suunnittelulla ja valmistuksella sekä valvomalla toimitusketjun laaduntuottokykyä. Wärtsilä soveltaa tuotekehitysprosessin ohjauksessa ns. porttimallia: uusi tuote päästetään markkinoille aluksi vain rajoitetusti ja täysimittaisesti vasta testien ja jatkovalidoinnin jälkeen. Kaikki tuotantoyksiköt soveltavat laadun parantamiseksi ja lean-toimintamallin vahvistamiseksi 5S-periaatetta (englanninkielisistä sanoista sort, shine, set, standardise, sustain). Services-liiketoiminta vastaa asiakkaan laitteista koko niiden elinkaaren ajan ja hoitaa samalla kaikki takuuasiat, muodostaen näin palautekanavan kentältä tuotantoon ja T&K-toimintaan. Yhtiö tekee toimitettuja tuotteita koskevan takuuvarauksen, jota rasitetaan toteutuneilla takuukustannuksilla. Odottamattomia vahinkoja katetaan tuotevastuuvakuutuksella.

Sopimusriskit

Muu kuin Services-liiketoiminnan myynti koostuu erikokoisista projektitoimituksista. Merkittävimmät toimitukset ovat avaimet käteen -periaatteella rakennettavia voimalaitoksia, joista suurin vuonna 2010 oli Brasiliaan toimitettu 380 MW:n laitos. Yksittäisiin projekteihin liittyvät riskit eivät kuitenkaan nouse koko liiketoiminnan volyymiin nähden merkittäviksi. Tuotevastuuseen perustuvien korvausvaatimusten riskejä vähentävät tuotteiden ja työn koko elinkaaren - suunnittelusta kaikkien tuotantovaiheiden kautta aina kenttähuoltoon - kattava laatu, vakiomuotoiset myyntisopimukset sekä sopimusten tarkistusprosessi.

Raaka-aineiden hintariski

Öljy

Öljyn hintamuutosten suoranainen vaikutus Wärtsilän tuotantotoimintaan on erittäin rajallinen. Öljyn hintavaihtelut vaikuttavat asiakkaan päätöksentekoon vähemmän kuin investointien pitkä taloudellinen käyttöikä, polttoainetehokkaat teknologiat ja vaihtoehtoisten polttoaineiden saatavuus.

Metallit

Metallien hinnoilla on epäsuora vaikutus alihankkijoiden toimittamiin osiin. Tätä riskiä ei ole erikseen suojattu, mutta vuotuiset sopimukset tasoittavat lyhytaikaisten heilahtelujen vaikutusta. Joidenkin avainkomponenttien osalta on tehty pitkäaikaiset hankintasopimukset, jotka tasoittavat raaka-aineiden hintaheilahteluja.

Sähkö

Sähkön hinnalla ei ole olennaista vaikutusta Wärtsilän tuotantokustannuksiin.