Olet tässä:

Palkat ja palkitseminen 2010

Hallituksen jäsenten palkkiot

Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkioista toimikaudeksi kerrallaan.

Yhtiökokous hyväksyi vuodelle 2010 seuraavat hallitusten jäsenten palkkiot:

  • jäsenet 60.000 euroa/vuosi
  • varapuheenjohtaja 90.000 euroa/vuosi
  • puheenjohtaja 120.000 euroa/vuosi

Lisäksi kullekin jäsenelle maksetaan kokouspalkkiota 400 euroa/kokous. Hallituksen puheenjohtajan ja valiokuntien puheenjohtajien kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena. Vuosipalkkiosta noin 40% maksetaan Wärtsilän osakkeina.

Wärtsilän hallituksen yhdeksälle jäsenelle maksettiin 31.12.2010 päättyneeltä tilivuodelta palkkioita rahana yhteensä 626 tuhatta euroa. Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön optio-ohjelmaan eivätkä bonusjärjestelmään.

Vuonna 2010 Wärtsilän osakkeina maksetut palkkiot
   
Hallitus Osakkeita, kpl
Puheenjohtaja Antti Lagerroos 1 275
Varapuheenjohtaja Matti Vuoria 956
Maarit Aarni-Sirviö 637
Kaj-Gustaf Bergh 637
Alexander Ehrnrooth 637
Paul Ehrnrooth 637
Ole Johansson -
Bertel Langenskiöld 637
Mikael Lilius 637
Hallitukselle maksetut palkkiot (TEUR)
     
Hallitus 2010 2009
Puheenjohtaja Antti Lagerroos 138 125
Varapuheenjohtaja Matti Vuoria 97 89
Maarit Aarni-Sirviö 67 61
Kaj-Gustaf Bergh 66 60
Alexander Ehrnrooth 64 -
Paul Ehrnrooth 63 -
Ole Johansson - -
Bertel Langenskiöld 67 60
Mikael Lilius 62 -
     
Hallituksen jäsenet 4.3.2010 saakka    
Kari Kauniskangas 2 59
     
Hallituksen jäsenten Wärtsilä-osakkeiden omistus 31.12.2010
     
Hallitus Osakkeita, kpl
Puheenjohtaja Antti Lagerroos 28 226
  Muutos 2010 +1 275
Varapuheenjohtaja Matti Vuoria 4 257
  Muutos 2010 +956
Maarit Aarni-Sirviö 2 638
  Muutos 2010 +637
Kaj-Gustaf Bergh 1 934
  Muutos 2010 +637
Alexander Ehrnrooth 650
  Muutos 2010 -
Paul Ehrnrooth 637
  Muutos 2010 -
Ole Johansson 24 533
  Muutos 2010 -
Bertel Langenskiöld 4 238
  Muutos 2010 -1 584
Mikael Lilius 4 670
  Muutos 2010 -
Johtokunnan jäsenten Wärtsilä-osakkeiden omistus 31.12.2010
     
Johtokunta Osakkeita, kpl
Ole Johansson 24 533
  Muutos 2010 -
Raimo Lind 3 383
  Muutos 2010 -
Jaakko Eskola 5
  Muutos 2010 -
Lars Hellberg 0
  Muutos 2010 -
Kari Hietanen 72
  Muutos 2010 -
Atte Palomäki 300
  Muutos 2010 -
Vesa Riihimäki 1 200
  Muutos 2010 -
Christoph Vitzthum 466
  Muutos 2010 -

Toimitusjohtajan ja johtokunnan palkitseminen

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtokunnan jäsenten palkitsemisesta ja sen perusteista. Toimitusjohtajan ja johtokunnan jäsenten palkka muodostuu kuukausipalkasta ja bonuksesta. Bonuspalkkion ehdot päättää yhtiön hallitus. Toimitusjohtajan ja johtokunnan bonuspalkkiot maksetaan tilikaudelle asetettujen kannattavuustavoitteiden saavuttamisen perusteella. Tulospalkan osuus kokonaispalkasta voi olla korkeintaan yksi kolmannes. Lisäksi hallitus on päättänyt pitkäaikaisesta, yhtiön osakkeiden kurssikehitykseen sidotusta bonusohjelmasta konsernin ylimmälle johdolle. Kuukausittain päivitettävät tiedot toimitusjohtajan ja johtokunnan jäsenten omistamista osakkeista ovat saatavissa myös yhtiön internetsivuilta osoitteessa www.wartsila.com.

Toimitusjohtajan eläkeikä on 60 vuotta, ja eläke on 60% eläkepalkasta. Yhtiön toimesta tapahtuvan irtisanomisen yhteydessä 6 kuukauden irtisanomispalkan lisäksi maksettavan korvauksen määrä vastaa 24 kuukauden palkkaa. Eräiden johtokunnan jäsenten valinnainen eläkeikä on 60 vuotta. Näiden henkilöiden lisäeläke perustuu siihen julkiseen eläkejärjestelmään, jonka piirissä ko. henkilöt ovat. Eläke on 60% eläkepalkasta.

Toimitusjohtaja Ole Johanssonin taloudelliset edut

  • Palkka 2010: 646 tuhatta euroa
  • Bonukset 2010: 257 tuhatta euroa
  • Osakkeen markkina-arvon kehitykseen perustuvat tulospalkkiot: 450 tuhatta euroa *)
  • Valinnainen eläkeikä: 60
  • Irtisanomisaika: 6 kuukautta
  • Yhtiön toimesta tapahtuvan irtisanomisen yhteydessä maksettava korvaus: 24 kuukauden palkka + 6 kuukauden irtisanomispalkka.

*) Tämän lisäksi on varattu 1.084 tuhatta euroa pitkäaikaisille tulospalkkio-ohjelmille jotka perustuvat osakkeen kurssikehitykseen.

Konsernitilinpäätös, liite 29: Lähipiiritapahtumat

Kannustinjärjestelmät

Toimitusjohtajan ja johtokunnan jäsenten kannustinjärjestelmistä ja niiden perusteista päättää yhtiön hallitus. Hallitus päättää myös mahdollisista ylimmän johdon pitkäaikaisista kannustinohjelmista, elleivät ne lain mukaan kuulu yhtiökokouksen päätettäviksi. Muiden johtajien ja päälliköiden bonusjärjestelmistä päättää johtokunta.

Johdon lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät

Konsernissa on globaalisti kaikissa liiketoiminnoissa käytössä oleva bonusjärjestelmä. Bonus perustuu konsernin kannattavuuteen ja sovittuihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Bonusjärjestelmän piirissä on noin 1.800 johtajaa ja päällikköä.

Konsernin toimihenkilöt ja työntekijät kuuluvat erilaisten bonus- tai tulospalkkiojärjestelmien piiriin. Kussakin maassa toimitaan asianomaisen maan palkkiojärjestelmistä säädettyjen lakien tai sopimusten mukaisesti. Konsernin bonusjärjestelmien ja muiden tulospalkkiojärjestelmien piiriin kuuluu yhteensä noin 60% konsernin henkilöstöstä.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Hallitus on päättänyt pitkäaikaisesta, yhtiön osakkeiden kurssikehitykseen sidotusta bonusohjelmasta konsernin ylimmälle johdolle. Bonuksen suuruus riippuu osakkeiden kurssikehitykseen ennalta määrätyllä aikavälillä. Bonukselle asetetaan yläraja. Bonusjärjestelmän perusteena on oletus, että 50% tuloksesta jaetaan osinkoina. Bonusohjelman piirissä on noin 80 johtajaa.

Vuoden 2007 bonusohjelma käsitti 687.500 bonusoikeutta. Bonuksen suuruus riippuu kurssikehityksestä kahden vuoden ja yhdeksän kuukauden pituisen jakson aikana; perusteena on 22,63 euron kurssinoteeraus. Bonuksen yläraja on 9 euroa bonusoikeutta kohti. Vuoden 2007 ohjelman bonukset maksettiin marraskuussa 2010.

Vuoden 2008 bonusohjelma käsitti 835.000 bonusoikeutta. Bonuksen suuruus riippuu kurssikehityksestä kahden vuoden pituisen jakson aikana; perusteena on 23,04 euron kurssinoteeraus. Bonuksen yläraja on 15 euroa bonusoikeutta kohti. Vuoden 2008 bonusohjelma erääntyy maksettavaksi marraskuussa 2011.

Vuoden 2009 bonusohjelma käsitti 841.500 bonusoikeutta. Bonuksen suuruus riippuu kurssikehityksestä kahden vuoden pituisen jakson aikana; perusteena on 28,47 euron kurssinoteeraus. Bonuksen yläraja on 15 euroa bonusoikeutta kohti. Vuoden 2009 bonusohjelma erääntyy maksettavaksi huhtikuussa 2012.