Olet tässä:

Johtokunta

Yhtiön johtokunnan muodostavat toimitusjohtaja, Ship Power-, Power Plants- ja Services-liiketoimintojen johtajat, Wärtsilä Industrial Operationsin johtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, laki- ja henkilöstöasioista vastaava johtaja sekä viestintäjohtaja. Yhtiön hallitus nimittää johtokunnan jäsenet ja vahvistaa heidän palkka- ja muut sopimusehtonsa.

Johtokunnan puheenjohtajana toimii yhtiön toimitusjohtaja. Johtokunta käsittelee konsernin ja sen liiketoimintojen strategia-asioita, investointeja, tuotepolitiikkaa, konsernirakennetta ja ohjausjärjestelmiä sekä valvoo yhtiön toimintaa.

Talous- ja rahoitusjohtajan päävastuita ovat konsernin controlling-toiminta, rahoitustoiminta (mukaan lukien projekti- ja asiakasrahoitus), verotus ja prosessien kehittäminen sekä konsernin suunnittelu- ja tiedonhallintatoiminnan tukitoiminnot. Liiketoimintojen johtajat vastaavat kukin oman globaalin toimialansa myyntivolyymista ja kannattavuudesta apunaan konsernin eri maissa toimivat tytäryhtiöt. Konsernin laki- ja henkilöstöasioista vastaavan johtajan päävastuita ovat yhtiön lakiasiaintoiminto, henkilöstöhallinto, aineettoman omaisuuden hallinta ja kestävä kehitys. Konsernin viestintäjohtajan päävastuuna on sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä brändin rakentaminen.

Johtokunnan jäsenten henkilötiedot, vastuualueet ja omistukset on esitetty osassa Johtokunnan CV:t sekä hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä.

Johtokunta vuonna 2010

Johtokunta kokoontui 13 kertaa vuonna 2010. Keskeisiä johtokunnan käsittelemiä asioita olivat markkinoiden kehitys, liiketoimintastrategia, yhtiön kannattavuus, rakennemuutokset sekä kilpailukyvyn kehittäminen ja kustannukset. Johtokunta kiinnitti erityistä huomiota myös markkinoiden, tilauskertymän, tuotantokapasiteetin ja tuotantotoiminnan kehitykseen sekä alihankintasuhteisiin nykyisessä maailmantalouden tilanteessa. Muita tärkeitä asioita johtokunnan asialistalla olivat henkilöstön ja johtoresurssien kehittäminen maailmanlaajuisesti sekä sisäisten globaalien prosessien ja toimintatapojen kehittäminen.